Page 16 - Memòria 2015 - CCFC
P. 16ya
un
al
at
C
e 
s d
En la següent taula es mostra el nombre d’oficines de farmàcia c
obertes per província.
uti
è
ac
m
NOMBRE D’OFICINES DE FARMÀCIA (OF)
ar
 F
is
COFB
COFGi	COFL	COFT
Catalunya
eg
l·l
Co
e 
Nombre OF Capital 1.024 44	47	55 1.170 d
Nombre OF resta Província 1.263 302	150	280 1.995 ll 
se
Total
2.287
346	197	335
3.165
on
C
5 
’1
ia
El nombre d’oficines de farmàcia obertes al públic l’any 2015, s’ha incrementat en un òr
m
0,57% respecte a l’any anterior, conseqüència de l’obertura de 18 oficines de farmà- Me
cia ( 12 a Barcelona, 2 a Girona, 2 a Lleida i 2 a Tarragona).
	
S
RE
La distribució de les farmàcies a Catalunya respon a la necessitat d’assegurar un ser- F
XI
vei farmacèutic proper al ciutadà de forma equitativa i de fàcil accés per a tothom evi- 
tant, d’aquesta manera, la concentració en llocs més poblats o urbans en detriment 

de la població que viu en llocs més rurals o de poca concentració. La seva ubicació 
depèn del nombre d’habitants per àrea bàsica i contempla la distància mínima entre 

aquestes per tal d’arribar a tots els nuclis poblacionals. Catalunya va ser la prime- 
ra Comunitat de l’Estat que va tenir una Llei d’Ordenació Farmacèutica pròpia (Llei 

31/1991), aprovada per unanimitat de tot el Parlament de Catalunya.


L’extensa xarxa farmacèutica de 
Catalunya- 3.165 oficines de far- 
màcia i 113 farmacioles-, fa que 

la ratio de farmàcies per a la po- 
blació catalana sigui de les més 

altes d’Europa. Concretament a 
Catalunya, hi ha una oficina de 

farmàcia per cada 2.372 habi- 
tants i 1 farmacèutic comunitari 

per cada 1.079 habitants, aproxi- 
madament, a l’any 2015.


En el següent mapa es mostra la 

distribució de les oficines de far- 
màcia entre les 41 comarques de 

Catalunya.

Nombre d’oficines de farmàcia per comarca

3.3. Activitat La farmàcia hospitalària és una especialització de la professió 

professional a
farmacèutica que s’ocupa de servir a la població en les seves 
necessitats farmacèutiques, mitjançant la selecció, preparació, 

la Farmàcia adquisició, control, dispensació, informació de medicaments i 
altres activitats orientades a aconseguir una utilització apropia- 
Hospitalària
da, segura i cost-efectiva dels medicaments i productes sanita- 
ris, en benefici dels pacients atesos a l’hospital i en el seu àmbit 

d’influència.


16
   14   15   16   17   18