Page 17 - Memòria 2015 - CCFC
P. 17ya
un
al
at
C
e 
s d
La següent taula, mostra el nombre de Serveis de Farmàcia c
Hospitalària per províncies.
uti
è
ac
m
NOMBRE DE SERVEIS DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA (SFH)
ar
 F
is
eg
COFB	COFGi
COFL	COFT	Catalunya l·l
Co
e 
Nombre SFH
88	10
6	10	114
d
ll 
Total SFH
88	10
6	10	114
se
on
C
5 
’1
ia
òr
m
Me
	
S
3.4. Altres activitats RE
Un important percentatge de farmacèutics col·legiats desenvo- F
lupen la seva activitat professional en àmbits no exclusius pels XI
professionals
farmacèutics. Cada cop més, els equips interprofessionals con- 
farmacèutiques
tribueixen a millorar el servei sanitari al ciutadà.


Dins de l’àmbit de la salut pública, cal destacar la tasca pro- 

fessional dels més de 150 farmacèutics, uns adscrits al Cos de 
Titulats Superiors de Salut Pública de la Generalitat de Catalun- 

ya i altres al Cos de Farmacèutics Titulars, que desenvolupen la 
seva activitat en el camp de la protecció de la salut, dedicats, 

bàsicament, a les grans àrees de la salut ambiental i la salut 
alimentària. Les activitats de salut ambiental van adreçades a 

la vigilància i el control dels agents físics, químics i biològics 
presents en els diferents elements del medi i en els indrets de 

la convivència humana; pel que fa a la salut alimentària, les in- 
tervencions es destinen al control i la vigilància dels agents que 

són presents en els aliments o que aquests poden vehicular. Cal 
destacar la importància de la formació continuada molt especia- 

litzada que reben i la seva contribució a l’educació sanitària de 
la població en general. Aquests professionals realitzen les seves 
tasques a l’empara de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut 

Pública.


Dintre d’aquest apartat sobre altres àmbits d’actuació farmacèu- 
tica, s’ha d’incloure els farmacèutics especialistes en anàlisis 

clíniques, que fan determinacions químiques, bioquímiques, 
hemàtiques i microbiològiques, entre d’altres. Alguns d’aquests 

farmacèutics desenvolupen la seva activitat en l’àmbit privat i 
d’altres ho fan en l’àmbit de la sanitat pública.


També cal esmentar que Catalunya continua sent capdavantera 

en quan a indústries farmacèutiques i, és per això que al vol- 
tant de 500 farmacèutics col·legiats desenvolupen la seva ac- 

tivitat en la indústria farmacèutica, treballant en diferents ves- 
sants, com la direcció tècnica, els assaigs clínics, la investigació 

i el desenvolupament de nous fàrmacs, la garantia de qualitat, el 
registre i llicències i el màrqueting i vendes.
17
   15   16   17   18   19