Page 15 - Memòria 2015 - CCFC
P. 15ya
un
al
at
C
e 
s d
El gràfic següent mostra, a mode de resum, la distribució dels c
col·legiats de tot Catalunya en funció de la seva adscripció a uti
è
les vocalies col·legials. L’agrupació s’ha fet seguint criteris ac
d’homogeneïtzació de la diferent terminologia en la denomina- m
ar
ció de les vocalies, i per a l’assignació del nombre de col·legiats  F
en cadascun dels àmbits, s’ha partit de les dades aportades per is
cada Col·legi exposades en les quatre taules anteriors.
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
ADSCRIPCIÓ FARMACÈUTICS COL·LEGIATS C
5 
A LES DIFERENTS VOCALIES
’1
ia
òr
m
Atenció Primària 43 Me
	
Fitoteràpia i homeopatia 371 S
RE
Administració i Salut Pública 158 F
XI
Distribució 291 

Farmàcia Hospitalària 408 

Anàlsi Clíniques 341 
485 
Indústria 
Docència i investigació 583 

Altres (Atenció Farmacèutica, adjunts) 813 

Alimentació 945 

Dermofarmàcia 1.030 

Ortopèdia, òpitica i acústica 1.085 6.694

Oficina de Farmàcia

0
1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.0003.2. Activitat Cal remarcar que 6.957 dels 10.772 col·legiats (64,6%) desen- 

professional a
volupen la seva activitat a l’oficina de farmàcia. Això suposa una 
mitjana de més de 2 farmacèutics per oficina de farmàcia.

l’Oficina de 

Farmàcia
OFICINA DE FARMÀCIACOFB
COFGi	COFL
COFT	Catalunya 


294	2.757
Titulars únics 1.978
302	183 

82	812 Cotitulars 627 89	14 
239	936 Adjunts 317 253	127 

7	2.383 Substituts 2.352 21	3

4 13 Regents	7 2 0
0	56 Col·laboradors 43
0	13

626	6.957
Total 5.324
667	34015
   13   14   15   16   17