Page 26 - Memòria 2015 - CCFC
P. 26ya
un
al
at
C
e 
s d
Estudi Òptim: estudi realitzat en el marc del grup FarmaE- c
POC (format per representants de metges pneumòlegs, in- uti
è
fermers i del Consell), consistent en la realització d’una en- ac
questa a farmacèutics sobre coneixements i praxis entorn m
ar
de la teràpia inhalada. Una enquesta pràcticament igual ja  F
es va passar anteriorment a infermers i metges. Dels re- is
eg
sultats es conclou la necessitat de proporcionar formació l·l
relativa a la teràpia inhalatoria.
Co
e 
d
Projecte CONFAR: és una iniciativa del Col·legi de Girona ll 
se
i l’Hospital Trueta. Es tracta d’un estudi basat en la par- on
ticipació i integració de les farmàcies comunitàries en la C
5 
conciliació de la medicació en les transicions assistencials. ’1
El principal problema es troba en la integració de la infor- ia
òr
mació. L’any 2015 es va iniciar l’elaboració del protocol i m
els contactes amb el CatSalut per poder fer el projecte.
Me
	
Ó
Valoració dels serveis professionals concertats amb el CI
CatSalut. (veure punt 4.3 d’aquesta Memòria).
TA
N
E
Vacunació de la grip a la farmàcia comunitària: inici de ES
R
converses amb representants de l’Agència de Salut Pú- P
blica de Catalunya sobre el paper que pot tenir el farma- RE
I 
cèutic comunitari en la immunització de la grip. Per altra Ó 
banda, aquest 2015 s’ha començat a explotar les dades de SI
ES
l’enquesta sobre els coneixements i actituds al voltant de F
la vacunació de la grip per part dels farmacèutics comuni- O
PR
taris que es va dur a terme l’any 2014.4.2. Relacions 
Durant l’any 2015, el Consell ha col·laborat amb el Departament 

amb el
de Salut en diversos projectes que es relacionen a continuació:

Departament 

PLA DE SALUT 2011-2015
de Salut


El divendres 27 de novembre va tenir lloc a Sitges la V Jornada 
del Pla de Salut, organitzada pel Departament de Salut. L’edició 

d’enguany, amb el lema “Fem balanç per seguir avançant”, es va 
centrar en valorar si s’han aconseguit els objectius que es van 

proposar quan es va elaborar el Pla de Salut 2011-2015, quins 
han estat els resultats obtinguts més rellevants i es van destacar 

els canvis que ha suposat el Pla en termes de mobilització del 
sector, millores en els serveis i en la salut de la població.26
   24   25   26   27   28