Page 38 - Memòria 2015 - CCFC
P. 38ya
un
al
at
C
e 
El següent mapa mostra els serveis desplegats en les diferents s d
c
comarques catalanes:
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
56 Co
20
24
15 e 
d
ll 
se
73	21 102
on
38
C
5 
14
93 ’1
642 ia
òr
75
m
Me
	
37
Ó
CI
TA
17
N
E
ES
R
33
P
RE
I 
Ó 
SI
ES
F
O
PR


VIH: 125 farmàcies; 2.750 proves realitzades. 

PDPCCiR: 658 farmàcies; 107.515 test lliurats. 
Metadona: 165 farmàcies; 1.000 pacients atesos/mes. 

PESGG: 202 farmacèutics; 341 sessions; 5.618 assistents.

RETARD DE PAGAMENT FACTURA PRESTACIÓ 
FARMACÈUTICA


L’any 2015 han continuat les dificultats de pagament per part 

del CatSalut, iniciades des de mitjans de 2010.


S’han mantingut diversos contactes amb el Director General 
de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 

d’Economia, amb l’objectiu, una vegada més, de concretar el 
calendari de pagament per a l’any 2015 i la recuperació pro- 
gressiva de les factures pendents de l’any 2014, així com amb 

la Secretària General de Coordinació Autonòmica del Ministe- 
ri d’Hisenda i Administracions Públiques per saber si es farà 

efectiva l’habilitació d’un Fons de liquiditat Autonòmica (FLA) 
especial per afrontar deutes pendents de les Comunitats Autò- 

nomes, que la recuperació de les factures pendents.
38
   36   37   38   39   40