Page 11 - Memòria 2016 - CCFC
P. 11ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
Un cop celebrades les eleccions col·legials, el 13 de juliol de 2016 es m
va constituir la nova Junta del Consell, amb la següent composició:
ar
 F
is
CONSELLERS NATS
eg
l·l
Co
Sr. Jordi de Dalmases i Balañá President del Col·legi de Barcelona e 
d
Sra. Rosa Núria Aleixandre President del Col·legi de Girona
ll 
i Cererols se
on
Sr. Josep Aiguabella i Alentà President del Col·legi de Lleida C
Sr. Joaquim Nolla i Solé
President del Col·legi de Tarragona
6 
’1
ia
CONSELLERS PER ELECCIÓ
òr
m
Me
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha Col·legi de Barcelona 	
L
Sr. Jordi Casas i Sánchez (*) Col·legi de Barcelona EL
Sr. Joan Calduch i Porta Col·legi de Barcelona S
Sr. Josep Brunsó i Teixidor Col·legi de Girona ON
C
Sr. Daniel Manso i Abizanda Col·legi de Lleida L 
Sra. Àngels Dronda i Ayza
Col·legi de Tarragona
ERELACIÓ DE CÀRRECS

Sr. Jordi de Dalmases i Balañá President 

Sr. Josep Aiguabella i Alentà Vicepresident 
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha Secretària 

Sr. Joaquim Nolla i Solé
Tresorer 
Sra. Àngels Dronda i Ayza Vicesecretària 

Sr. Joan Calduch i Porta Vicetresorer 
Sra. Rosa Núria Aleixandre Vocal Autonòmica

i Cirerols
Sr. Jordi Casas i Sánchez (*) Vocal 

Sr. Josep Brunsó i Teixidor Vocal 
Sr. Daniel Manso i Abizanda
Vocal(*) El 21 de desembre, el senyor Jordi Casas va incorporar-se com a mem- 

bre del Consell, en substitució del senyor Francesc Pla i Santamans.
Durant l’any 2016, s’han realitzat un total de 19 reunions de la Junta 

del Consell, totes s’han dut a terme a la seu del Consell, excepte una 
que ha tingut lloc al Parador de Vielha en el marc del XV Simpòsium 

de la Val d’Aran i les II Jornades Farmacèutiques catalanes, celebra- 
des els dies 26 i 27 de febrer.11
   9   10   11   12   13