Page 43 - Memòria 2016 - CCFC
P. 43ya
n
lu
ta
Ca
 
El següent mapa mostra els serveis desplegats en les diferents de
s 
comarques catalanes:
c
uti
è
ac
m
r
Fa
s 
gi
e
l·l
Co
 
de
l 
el
ns
o
C
6 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
I
AC
T
EN
S
E
PR
E
R
Ó I 
I
SS
E
OF
R
P
VIH: 129 farmàcies; 3.572 proves realitzades. 
PDPCCiR: 1.249 farmàcies; 268.631 test lliurats. 

Metadona: 160 farmàcies; 1.051 pacients atesos/mes. 
PESGG: 172 farmacèutics; 326 sessions; 6.022 assistents.
RETARD DE PAGAMENT FACTURA PRESTACIÓ 

FARMACÈUTICA


A partir del segon semestre de l’any 2016 s’ha aconseguit reduir 
el retard en el pagament de la factura de la prestació farmacèu- 

tica a 25 dies, respecte a la data de pagament especificada pel 
Concert.

43
   41   42   43   44   45