Page 25 - Memòria 2013 - CCFC
P. 25ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
3 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
4.1. Normativa NORMATIVA EN TRÀMIT D’AUDIÈNCIA PÚBLICA
TA
N
legal
E
En aquest apartat es relacionen els projectes normatius que, de ES
R
conformitat amb el que preveu l’article 64 de la Llei 13/1989, de P
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de RE

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’administració 
catalana envia al Consell en tràmit d’audiència pública. En 

cas que el contingut del projecte normatiu afecti als interes- 
sos del col·lectiu farmacèutic, el Consell prepara i presenta les 

al·legacions que estima oportunes.


A continuació es detallen els projectes normatius rebuts durant 
l’any 2013, i s’indica si s’han presentat al·legacions per part del 

Consell:


Projecte d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret 
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral 

d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).


Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2003, 
de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits tecnico- 

sanitaris dels establiments d’òptica.


Projecte de decret sobre el procediment de mediació en 
les relacions de consum. Presentació d’al·legacions per 

part del Consell davant de l’Agència Catalana del Consum, 
com a organisme que proposava la normativa.


Projecte de decret pel qual es crea el Registre de pro- 

fessionals sanitaris de Catalunya i es regulen els criteris 
generals i requisits mínims dels registres públics de pro- 

fessionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya. Presentació 
d’al·legacions per part del Consell.


Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació d’equips 
d’atenció primària a Catalunya.

25
   23   24   25   26   27