Page 27 - Memòria 2013 - CCFC
P. 27



ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
còmput d’habitatges de segona residència, que finalment no  F
is
s’ha acabat tramitant amb la Llei d’acompanyament de pressu- eg
postos de la Generalitat de Catalunya. En canvi, les modifica- l·l
cions treballades l’any anterior, sobre l’apartat 4 de l’article 7 i Co
e 
l’apartat 2 de l’article 8, sí que s’han inclòs en l’esmentada Llei d
d’acompanyament.
ll 
se
on
A nivell de Taula lletrada, també s’està participant en la modifi- C
3 
cació de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de professions titulades ’1
i col·legis professionals.
ia
òr
m
Pel que fa a l’aplicació de l’índex corrector del marge de els ofi- Me
	
cines de farmàcia, que introduïa el RDL 9/2011, de 19 d’agost, Ó
de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del siste- CI
TA
ma nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal i de N
l’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat per al 2011, i E
ES
modificat pel RDL 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents R
per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i P
RE
millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, s’han 
mantingut les converses amb el CatSalut i el Departament de 

Salut per saber el procediment que s’establirà a Catalunya 
perquè les farmàcies amb viabilitat econòmica compromesa 

que compleixin els requeriments estipulats, puguin accedir a 
l’aplicació de l’esmentat factor corrector.


A nivell estatal, el Consell ha presentat les seves consideracions 

a l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals que 
continua preparant el Ministeri d’Economia. Com en tots aquells 

assumptes normatius que es gestionen en l’àmbit de compe- 
tències de l’Estat, les observacions s’han canalitzat a través del 

Consejo General.


Cal esmentar que s’ha comptat amb el suport explícit del Con- 
seller de Salut, del Degà de la Facultat de Farmàcia de la Uni- 

versitat de Barcelona i del President de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya, en defensa del model actual de farmà- 
cia en quan a vincular la propietat i la titularitat de l’oficina de 

farmàcia, que un primer esborrany de l’Avantprojecte de Llei de 
Serveis i Col·legis Professionals posava entredit.


A petició del CatSalut, i en qualitat de membre de la Comissió 

Assessora de Prestacions Ortoprotètiques, el Consell ha presen- 
tat les seves consideracions sobre el Projecte d’Ordre Ministe- 

rial per la qual es crea el registre informatitzat de comunicacions 
de productes ortoprotèsics al Sistema Nacional de Salut. Tot i 

tractar-se d’un projecte normatiu estatal, ha estat el CatSalut 
l’organisme que ha demanat la seva revisió i per aquest motiu 

s’hi han remès les observacions a fer.







27




   25   26   27   28   29