Page 33 - Memòria 2013 - CCFC
P. 33ya
un
al
at
C
e 
s d
Les factures de juny, juliol i agost es van pagar el dia 30 del mes c
següent al què correspon la facturació, és a dir, els dies 31 de uti
è
juliol, 31 d’agost i 30 de setembre, respectivament. En canvi, ac
la factura del mes de setembre, no es va abonar fins el 31 de m
ar
desembre, quan d’acord amb la data prevista en el Concert,  F
s’hauria d’haver pagat el 5 de novembre, acumulant, doncs, no- is
eg
vament un retard de 55 dies respecte a la data prevista.
l·l
Co
Finalment el pagament de les factures del mes de novembre e 
d
i desembre de 2012 i maig de 2013 es va fer el 20 de novem- ll 
bre a través del mecanisme de pagament a proveïdors (MPP), se
on
establert pel Govern central. Els Col·legis van haver d’habilitar C
un sistema telemàtic perquè els farmacèutics titulars d’oficina 3 
’1
de farmàcia s’adherissin al pagament d’aquestes factures per ia
aquest mecanisme. Cal esmentar que el MPP porta implícit la òr
m
renúncia a la reclamació d’interessos de demora per aquests Me
mesos. Així, les factures de novembre i desembre de 2012 i 	
Ó
maig de 2013, van acumular un retard en el pagament de 302, CI
272 i 122 dies, respectivament.
TA
N
E
ES
Actuacions i mobilitzacions:
R
P
RE

Arran del retard acumulat, el fet que el mes de febrer no es 
produís el pagament de cap factura, més la incertesa sobre el 

pagament de les factures pendents, van ser les circumstàn- 
cies determinants perquè el 5 de març es convoqués a tots 

els farmacèutics titulars d’oficina de farmàcia a una sessió 
per consensuar les accions a seguir per fer visible la situació 

d’impagament. Prèviament es va fer una crida perquè fessin 
arribar al Consell aquelles iniciatives o propostes d’accions a 

endegar. En total es van rebre 652 iniciatives de 183 col·legiats. 
Aquestes es van agrupar en 4 grups diferents segons la seva 

naturalesa: a) recepta electrònica i relacions amb el CatSalut; b) 
mesures de força; c) finançament i entitats financeres; d) altres.


D’acord amb el debat establert en la sessió informativa i tenint 

en compte que les iniciatives proposades havien de ser factibles 
i dins del marc legal, es van sotmetre a votació 5 actuacions. Cal 

destacar que les votacions es van celebrar el dia 12 de març a 
tots els Col·legis i que cadascun d’ells va habilitar els mitjans 
necessaris per poder acreditar la participació dels votants. La 

participació va ser del 75% i les 3 actuacions que varen comptar 
amb el suport de més de dos terços dels farmacèutics varen ser:


a)	Manifestar-se davant del Palau de la Generalitat, a la 

Plaça de Sant Jaume de Barcelona: La concentració 
unitària va tenir lloc el 21 de març a les 13 hores i hi van 

participar al voltant de 2.000 farmacèutics catalans. En el 
decurs de la concentració, el President del Consell va llegir 

i lliurar a la Generalitat de Catalunya un manifest.

33
   31   32   33   34   35