Page 42 - Memòria 2013 - CCFC
P. 42ya
un
al
at
C
e 
s d
PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA
c
uti
è
El paper de les oficines de farmàcia a Catalunya, com a esta- ac
bliments sanitaris, que contribueixen a proporcionar informació m
ar
i educació sanitària a la població, està àmpliament reconegut i  F
recollit en diferents documents, com ara el Llibre blanc per a la is
eg
integració de les activitat preventives a les oficines de farmàcia, l·l
publicat l’any 1997.
Co
e 
d
En aquest sentit, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Ca- ll 
talunya, en el seu rol de coordinador dels quatre Col·legis, ha se
on
vehiculat la difusió de diverses campanyes informatives per a C
la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. Com podeu 3 
’1
observar, algunes d’aquestes iniciatives tenen una continuïtat ia
periòdica.
òr
m
Me
Tot seguit, es relacionen algunes d’aquestes campanyes que 	
Ó
han tingut lloc durant l’any 2013:
SI
ES
F
Pla d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de O
calor sobre la salut (POCS)
PR


Un any més, el Consell ha participat activament en el Pla 

d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de 
calor sobre la salut (POCS). El Departament de Salut i el 

CatSalut van posar en marxa aquest Pla l’any 2004, arran 
de l’onada de calor patida l’estiu del 2003.


Tal com es va fer els anteriors dos anys, aquest 2013 s’ha 

optat per l’edició d’un vídeo informatiu sobre la prevenció 
de l’onada de calor que s’ha facilitat a aquells centres o 

oficines de farmàcia que disposen de pantalles, i no s’han 
editat els tradicionals fulletons informatius en forma de 

vano. Així mateix, les oficines de farmàcia també han ofert 
informació i consells a la població que ho ha sol·licitat i 

des del Consell s’ha fet una nota informativa recordant els 
consells preventius.


Manifest conjunt del dia Mundial de la SIDA


Com és habitual, el Consell ha donat suport al Manifest 

Conjunt del dia Mundial de la Sida, que se celebra l’1 de 
desembre, liderat pel Departament de Salut i en el qual hi 
participen diverses entitats de tots el àmbits, entre elles el 

Consell.


Fulletons sobre consells de seguretat alimentària per a la 
gent gran


En el marc del conveni de col·laboració entre l’Agència 

Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) i el Consell sig- 
nat l’any 2011, s’han editat una fulletons informatius sobre 

consells de seguretat alimentària per a la gent gran, que 
s’han distribuït des les oficines de farmàcia mitjançant el 

consell professional farmacèutic.42
   40   41   42   43   44