Page 43 - Memòria 2013 - CCFC
P. 43ya
un
al
at
C
e 
s d
En paral·lel, també s’ha elaborat la fitxa adreçada als far- c
macèutics sobre aquesta temàtica.
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
3 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
SI
ES
Amb altres entitats
F
O
PR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I EL CONSELL


Aquest 2013, s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre el 

Departament de Benestar Social i Família i el Consell per a la im- 
plantació del protocol marc i orientacions d’actuació contra els mal- 

tractaments a les persones grans.


D’acord amb aquest conveni, el Departament es compromet a fa- 
cilitar el material disponible per tal que el Consell pugui impulsar 

una campanya de difusió per a conscienciació dels maltractaments 
a la gent gran adreçada a professionals farmacèutics. Així mateix, 

també es compromet a organitzar cursos de formació destinats als 
farmacèutics sobre aquesta temàtica. Per la seva banda, el Con- 

sell es compromet a difondre entre els farmacèutics el material fa- 
cilitat pel Departament, a difondre l’oferta formativa i a fer visible 

la importància de la derivació cap a professionals en el cas que 
es detectin maltractaments a persones grans o indicis d’aquests 

maltractaments.CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ACADÈMIA DE 
CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BA- 

LEARS I LA FUNDACIÓ PRIVADA DE L’ACADÈMIA AMB EL 
CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA


En data 1 de juny de 2012, es va subscriure el Conveni de 

col·laboració entre l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i Balears i la Fundació Privada de l’Acadèmia amb 

el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, segons el 
qual el Consell entra a formar part del patronat de la Fundació de 

l’Acadèmia en qualitat de Patró no nat. En la reunió del Patronat del 
mes de juliol de 2013, la Junta del Patronat va ratificar al Consell 

com a nou Patró.43
   41   42   43   44   45