Page 45 - Memòria 2013 - CCFC
P. 45ya
un
al
at
C
e 
s d
Comissió de Farmacovigilància
c
Francisca Aranzana uti
è
Núria Casamitjana ac
Núria Bou m
ar
Gemma Galofré  F
Jaumina Casanovas is
eg
Pilar Rius
l·l
Co
Comissió del programa d’educació sanitària per a la gent e 
d
gran (PESGG) ll 
M. Pilar Gascón se
on
Maria Estrada
C
Sílvia Cabarrocas 3 
’1
Teresa Hernández ia
Jordi Blanch
òr
m
Me
	
Ó
EN RELACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT
B
SI
ES
F
Comissió Assessora en l’atenció materno infantil i O
PR
d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva 
M. Pilar Gascón


Comissió Assessora sobre garantia de qualitat en la fabri- 

cació industrial de medicaments 
Jordi Comabella 

Ramon Bonet


Comissió bases per al pacte nacional de salut de Cata- 
lunya 

Rafel Guayta-Escolies 
M. Pilar Gascón (suplent)


Comissió d’Informació Terapèutica
Josep Manuel Llop


Comissió de seguiment Programa Manteniment amb 

Metadona 
Pilar Rius


Comissió tècnica en matèria de documentació clínica co- 

ordinada per L’Agència de qualitat i avaluació sanitàries 
de Catalunya (AQUAS) 

Rafel Guayta-Escolies
M. Pilar Gascón (suplent)


Comitè de Bioètica de Catalunya

Pilar Salvador

45
   43   44   45   46   47