Page 6 - Memòria 2013 - CCFC
P. 6ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
3 
’1
ia
òr
m
Cal destacar que malgrat totes les dificultats provocades pels Me
retards en els pagaments dels últims dos anys, els farmacèutics 	
...
han continuat proporcionant atenció farmacèutica i dispensant NY
els medicaments que els ciutadans necessiten.
A
T 
S
Per altra banda, aquest any s’han consolidat els serveis inclosos UE
Q
en la cartera de serveis i s’ha començat a treballar en el proto- A
col del disseny de la prova pilot per a l’atenció farmacèutica al 

pacient crònic. Sens dubte, aquest serà un projecte de gran im- 
portància en els propers anys, ja que vol demostrar l’eficiència 

del seguiment farmacoterapèutic a pacients crònics complexes 
i amb malaltia crònica avançada, perquè aquest servei quedi in- 

clòs en la cartera de serveis, i posi en valor la tasca de la farmà- 
cia comunitària en el contínuum assistencial del pacient i reforci 
el rol dels farmacèutics dins del sistema sanitari.


D’acord amb la línia estratègica iniciada en els darrers anys per 

potenciar la farmàcia comunitària en la vessant dels serveis 
professionals, també s’ha començat a treballar en l’elaboració 

d’una col·lecció de guies d’actuació farmacèutica per a la re- 
solució de símptomes de baixa o molt baixa complexitat, la pri- 

mera de les quals s’ha dedicat al mal de gola. Un dels aspectes 
més rellevants d’aquest projecte és la participació dels diferents 

actors implicats per aconseguir el màxim consens possible en 
els procediments que s’hi descriuen i garantir que l’actuació és 

reconeguda dins dels sistema sanitari. Per això, per a la prime- 
ra guia s’ha comptat amb les societats científiques de l’àmbit 

mèdic –CAMFIC-, farmacèutic -SEFAC_Catalunya-, associació 
professional –FEFAC- i amb l’empara del Departament de Salut.


La voluntat del Consell és seguir amb aquesta línia estratègica, 

afegint nous serveis o iniciatives per consolidar els serveis pro- 
fessionals a la farmàcia comunitària, i treballar per oferir eines 

tecnològiques que facilitin la posada en marxa, el seguiment, 
la gestió i el registre de l’activitat generada per aquests serveis.


Així doncs, el desenvolupament tecnològic esdevé una àrea de 

vital importància, no només per garantir el funcionament de la 
recepta electrònica, sinó per al desenvolupament de la cartera 

de serveis.6
   4   5   6   7   8