Page 61 - Memòria 2013 - CCFC
P. 61ya
un
al
at
C
e 
s d
El Portal de Serveis Professionals seria l’eina que per- c
metria transformar l’actual gestió dels Serveis Professio- uti
è
nals concertats amb CatSalut, en una gestió electrònica, ac
centralitzada, comú a totes les OFs de Catalunya (fins al m
ar
moment, cada COF proporcionava una eina diferent per  F
cada servei professional concertat)
is
eg
l·l
Es varen analitzar els serveis professionals concertats Co
(PMM, VIH, DPCCR), i es va concloure que el que tenia e 
d
els procediments més tancats, el que era menys produc- ll 
tiu pel fet de tenir una gestió bassada 100% en paper se
on
físic, i el que involucrava exclusivament a OFs i prescrip- C
tors (no a la distribució o altres agents), era el PMM (Pro- 3 
’1
grama de Manteniment amb Metadona).
ia
òr
m
-	El primer que es va fer va ser analitzar el millor producte Me
per suportar el Portal. Es requeria un producte, no una 	
A
aplicació a mida, que permetés tenir certa independència GI
del proveïdor en quant al seu manteniment o petits evo- O
OL
lutius (d’aquesta manera es tenia un cost inicial, però uns N
costos posteriors inferiors... “fet un servei, fets tots”).
C
TE

-	Durant uns mesos es varen contactar amb consultors 

dels dos productes seleccionats, d’ORACLE i de MI- 
CROSOFT, i es varen fer diverses reunions tècniques per 

tractar d’analitzar com implementar el PMM, garantint els 
requeriments del CCFC en quant a flexibilitat e indepen- 

dència del proveïdor. Finalment es va prendre la decisió 
de muntar el Portal sobre tecnologia ORACLE, donat que 

era la que més s’integrava dins de l’arquitectura de SIFA- 
DATA.


-	Un cop escollit el producte, es varen analitzar els diferents 

proveïdors capaços de muntar el Portal sobre aquest 
Producte. Donat que el Portal també hauria de substi- 

tuir a la WEB actual d’administració de SIFARE (gestió 
d’OFs i d’usuaris, i reporting de recepta electrònica), i que 

aquesta va ser construïda per HP al 2005, el proveïdor 
escollit per muntar el Portal va ser HP.


-	Es va crear el Grup de Treball de PMM (GT-PMM), com- 
post per membres del CCFC, i diverses OFs de cada 

COF, que ja feien gestió del PMM, per tal de definir el dis- 
seny del Portal en quant a la gestió del PMM. Durant tot 

el 2013 es varen fer diverses reunions periòdiques, i es va 
començar el desenvolupament del Portal, el qual estava 

previst posar-ho en marxa al 2014.61
   59   60   61   62   63