Page 27 - Memòria 2014 - CCFC
P. 27ya
un
al
at
C
e 
s d
tica compartida i col·laborativa per part dels professionals de c
totes les organitzacions i àmbits assistencials implicats. Els uti
è
seus objectius són millorar els resultats en salut i benestar, ac
l’adequació en la utilització dels serveis i la percepció per m
ar
part de les persones vers l’atenció que reben.
 F
is
Un dels òrgans en què compta el PIAISS és el Consell de eg
l·l
Participació, del qual en forma part, entre d’altres organis- Co
mes i entitats, el Consell representat pel senyor Rafel Gua- e 
d
yta-Escolies.
ll 
se
on
C
4 
’1
PACTE NACIONAL DE SALUT DE CATALUNYA
ia
òr
m
El mes de març es va presentar el document de conclusions de Me
bases pel Pacte nacional de salut de Catalunya, sobre el qual 	
Ó
s’havia treballat durant l’any 2013.
CI
TA
N
La comissió encarregada de l’elaboració d’aquest document, E
formada per representants dels diferents grups polítics amb re- ES
R
presentació parlamentària, sindicats i organitzacions vinculades P
al món sanitari, entre les quals el Consell, va dur a terme fins RE
I 
a 12 sessions plenàries en les quals es van abordar 8 àmbits Ó 
d’actuació: 1)sistema sanitari; 2) professionals; 3) prestacions i SI
ES
cartera de serveis; 4) model de serveis; 5) avaluació, retiment de F
comptes i transparència; 6) participació ciutadana; 7) recerca i O
PR
innovació i 8) governança.


Part de les aportacions del Consell es van centrar en recalcar la 
necessitat d’integrar els processos assistencials, accedint a la 

història clínica compartida entre tots els agents sanitaris que hi 
intervinguin.

DESABASTIMENT DE MEDICAMENTS


El 26 de maig de 2014 el Departament de Salut va constituir 
la Mesa per a la disponibilitat del medicament, en la qual han 

participat, a més de la Direcció General d’Ordenació i Regu- 
lació Sanitàries i de la Gerència de Farmàcia del CatSalut, Fe- 

difar, Farmindustria, i el Consell. L’objectiu d’aquesta mesa és 
donar resposta, detectar i evitar les situacions de desabasti- 

ment de medicaments causades per pràctiques de distribució 
inversa. Així, amb aquest objectiu s’han desenvolupat activitats 

d’inspecció i control a nivell dels magatzems de distribució far- 
macèutica i farmàcies ubicades a Catalunya per identificar far- 

màcies que adquireixen un nombre elevat de medicaments sus- 
ceptibles de ser exportats i investigar el destí que els ha donat.27
   25   26   27   28   29