Page 28 - Memòria 2014 - CCFC
P. 28ya
un
al
at
C
e 
Per altra banda, el juliol de 2014 es va consensuar entre el De- s d
c
partament de Salut, CatSalut i el Consell el circuit a seguir quan uti
un pacient es dirigeix al 061 CatSalut-respon per reportar difi- è
ac
cultats en l’obtenció de la medicació.
m
ar
 F
Cal comentar que els Col·legis, ja l’any 2013, van establir inter- is
nament un procediment d’actuació que diferenciava dues situa- eg
l·l
cions: a) dificultat en l’adquisició d’un medicament per manca Co
de liquiditat de la farmàcia, produïda per la falta de liquiditat e 
d
com a conseqüència de l’impagament i b) desabastiment per ll 
manca de subministrament a les farmàcies, no atribuïble a pro- se
on
blemes de liquiditat.
C
4 
’1
ia
òr
GUIA DE SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC AMB SISTE- m
Me
MA PERSONALITZAT DE DOSIFICACIÓ
	
Ó
CI
En data 9 de maig es va signar el Conveni de col·laboració entre TA
el Departament de Salut i el Consell per a la prestació del ser- N
E
vei professional de seguiment farmacoterapèutic amb sistemes ES
personalitzats de dosificació.
R
P
RE
Aquest conveni emmarca l’actualització tancada l’any 2014 de I 
Ó 
la Guia de Seguiment Farmacoterapèutic amb sistema persona- SI
litzat de dosificació, elaborada conjuntament entre el Consell i el ES
F
Departament de Salut l’any 2012.
O
PR

Aquesta actualització permet agilitzar l’adhesió dels farmacèu- 
tics per participar en aquest programa.

GUIA D’ACTUACIÓ FARMACÈUTICA DAVANT DE CONSUL- 

TES DE SÍMPTOMES DE BAIXA I MOLT BAIXA COMPLEXITAT


En el marc estratègic del nou model de farmàcia assistencial, 
l’any anterior es va iniciar l’elaboració d’una col·lecció de guies 

d’actuació farmacèutica per augmentar la capacitat de resolució 
del farmacèutic comunitari davant de símptomes de baixa i molt 

baixa complexitat. Aquesta acció queda emmarcada en l’escenari 
dels projectes del Pla de Salut amb l’objectiu d’integrar la tasca 

del farmacèutic comunitari en el contínuum assistencial de manera 
coordinada amb els professionals dels equips d’atenció primària.


La primera guia de l’esmentada col·lecció presentada enguany, 

i sobre la qual es va començar a treballar l’any anterior, és la 
referida a la consulta per al mal de gola. Aquesta guia permet 
descartar l’origen bacterià d’una amigdalitis i indicar-ne l’opció 

terapèutica més adient. L’actuació es basa en un arbre de de- 
cisió que contempla el cribratge de la infecció per estreptococ 

beta-hemolític en aquelles persones susceptibles de patir un 
origen bacterià del seu quadre, així com la derivació als serveis 

mèdics en cas de requerir tractament antibiòtic.

28
   26   27   28   29   30