Page 29 - Memòria 2014 - CCFC
P. 29ya
un
al
at
C
e 
s d
Per aquesta primera guia s’ha comptat amb la participació de c
societats científiques de l’àmbit mèdic –CAMFIC-, farmacèu- uti
è
tic -SEFAC_Catalunya-, associació professional –FEFAC- i amb ac
l’empara del Departament de Salut.
m
ar
 F
La guia d’actuació davant d’una consulta de mal de gola s’ha is
eg
traduït al castellà i a l’anglès.
l·l
Co
La segona guia sobre la qual s’ha començat a treballar és la e 
d
dedicada a l’abordatge de la rinitis al·lèrgica.
ll 
se
on
C
4 
’1
PROTOCOL D’ACTUACIÓ DEL VIRUS DE L’EBOLA
ia
òr
m
Arran del cas d’Ebola tractat a l’Estat, el Departament de Salut Me
va resoldre fer difusió del protocol on s’estableixen les actua- 	
Ó
cions que cal portar a terme i els requeriments que cal complir CI
en l’àmbit dels centres i serveis sanitaris en relació amb el brot TA
N
de febre hemorràgica pel virus d’Ebola. El Consell, a través dels E
Col·legis, es va fer difusió d’aquest protocol a les oficines de ES
R
farmàcia.
P
RE
I 
Ó 
SI
ES
PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA
F
O
PR
El paper de les oficines de farmàcia a Catalunya, com a esta- 
bliments sanitaris, que contribueixen a proporcionar informació 

i educació sanitària a la població, està àmpliament reconegut i 
recollit en diferents documents, com ara el Llibre blanc per a la 

integració de les activitat preventives a les oficines de farmàcia, 
publicat l’any 1997.


En aquest sentit, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Ca- 

talunya, en el seu rol de coordinador dels quatre Col·legis, ha 
vehiculat la difusió de diverses campanyes informatives per a 

la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. Com es pot 
observar, algunes d’aquestes iniciatives tenen una continuïtat 

periòdica.

Tot seguit, es relacionen algunes d’aquestes campanyes que 

han tingut lloc durant l’any 2014:Pla d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de 

calor sobre la salut (POCS):


Un any més, el Consell ha participat activament en el Pla 
d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de 

calor sobre la salut (POCS). El Departament de Salut i el 
CatSalut van posar en marxa aquest Pla l’any 2004, arran 

de l’onada de calor patida l’estiu del 2003.


29
   27   28   29   30   31