Page 43 - Memòria 2014 - CCFC
P. 43ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
4 
Aspecte de la sala
’1
ia
òr
Panell d’experts. La farmàcia comunitària m
Me
com a proveïdors de salut. De l’evidència 	
a la utilitat. De dreta a esquerra: Daniel Ó
CI
Zulaica, coordinador del Pla de lluita TA
contra la SIDA del Govern Basc; Anto- N
E
ni Castells, Director de l’Institut Clínic ES
de Malalties Digestives i Metabòliques i R
P
coordinador del Programa de Detecció RE
Precoç del Càncer de Còlon i Recte de I 
Ó 
Barcelona; Rafel Guayta-Escolies, Direc- SI
tor de Projectes i recerca del Consell; ES
Miguel Ángel Gastelurrutia, farmacèutic F
O
comunitari a Sant Sebastià i membre del PR
grup d’investigació en Atenció Farmacèu- 

tica de la Universitat de Granada i Mercè 
Barau, farmacèutica comunitària i vocal 

d’Atenció Farmacèutica del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona.

Panell d’experts. El valor econòmic dels 

serveis d’atenció farmacèutica. Qui es- 
tarà disposat a pagar pel teu coneixe- 

ment?. De dreta a esquerra: Josep M. 
Argimon, director de l’Agència de Qualitat 

i Avaluació Sanitàries de Catalunya; An- 
toni Castells, Director de l’Institut Clínic 

de Malalties Digestives i Metabòliques i 
coordinador del Programa de Detecció 

Precoç del Càncer de Còlon i Recte de 
Barcelona; Pere Ibern, del Departament 

d’Economia i Empresa de la Universitat 
Pompeu Fabra; Antoni Gilabert, gerent 

de Farmàcia i del Medicament del CatSa- 
lut; Mireia Jané, en representació de 

l’Agència de Salut Pública de Catalunya; 
Helena Ris, Directora de la Unió Catalana 

d’Hospitals.

43
   41   42   43   44   45