Page 44 - Memòria 2014 - CCFC
P. 44ya
un
al
at
C
Lectura de conclusions. De dreta a es- e 
querra: Àngels Dronda, Josep Aiguabe- s d
c
lla, Jordi Freixenet i Josep Brunsó. Tots uti
ells membres del grup de treball intern è
ac
del Consell sobre la cartera de serveis a m
excepció de Josep Aiguabella, vicepresi- ar
 F
dent del Consell i President del Col·legi is
de Farmacèutics de Lleida.
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
4 
’1
ia
òr
m
Taller d’implementació dels serveis a la Me
farmàcia. Com analitzar, implementari 	
Ó
gestionar. Joan Carles Serra, farmacèutic CI
i diplomat en màrqueting per EADA.
TA
N
E
ES
R
P
RE
I 
Ó 
SI
ES
F
O
PRCONCLUSIONS:	
  PANELL EXPERTS I. 
LA FARMÀCIA COMUNITÀRIA COM A PROVEÏDORS 

DE SALUT. DE L’EVIDÈNCIA A LA UTILTIAT.


1.	Existeix un grau d’evidència suficient i contrastat sobre 
l’efectivitat de l’atenció farmacèutica, en el seu sentit més 

ampli, en la cogestió de la malaltia vascular, el tabaquisme, 
la hipertensió arterial i la diabetis mellitus. En altres patolo- 

gies i processos el grau d’evidència y recomanació no és 
tant fort.


2.	Tots els Programes assistencials que contemplin la incor- 

poració del farmacèutic necessiten iniciar-se mitjançant 
projectes pilot ben dissenyats per tal de proporcionar vali- 

desa externa als resultats obtinguts.44
   42   43   44   45   46