Page 67 - Memòria 2014 - CCFC
P. 67ya
un
al
at
C
e 
s d
Posada en marxa del nou Servei de Sortida Segura a c
Internet per les 3.200 Oficines de Farmàcia de Cata- uti
è
lunya. Aquest servei hauria de proporcionar un Ser- ac
vei d’Internet de millor Qualitat a totes les Oficines de m
ar
Farmàcia de Catalunya, pel fet de comptar amb unes  F
infraestructures noves (les anteriors eren del 2005), i is
una Arquitectura millorada (el camí per arribar a Inter- eg
l·l
net per les Oficines de Farmàcia és ara més curt que Co
abans), sense tenir que fer cap inversió ni incrementar e 
d
el cost mensual del Servei. A més a més proporciona- ll 
ria eines de gestió i de control més potents que les an- se
on
teriors, permetent una ràpida detecció d’incidències, C
i possibilitats de dur a terme actuacions proactives, 4 
’1
com ara la detecció de patrons de virus a les OFs de ia
Catalunya.
òr
m
Continuació del pilotatge de nova connectivitat per Me
les OFs de Catalunya, fonamentada en el servei VPN- 	
A
IP de Telefónica, enlloc del servei NETLAN actual. GI
Aquest nou servei és compatible amb més tecnolo- O
OL
gies d’accés que l’ADSL i XDSI del NETLAN, perme- N
tent accessos a la Xarxa amb FTTH, 3G, o ADSL amb C
TE
menys prerequisits que l’ADSL NETLAN. Aquest pi- 
lotatge es va començar a posar en marxa amb aque- 

lles OFs que pitjor connectivitat tenien, sent l’objectiu 
treure conclusions i punts de millora de cara a la pla- 

nificació de la posada en marxa del servei per totes 
les OFs de Catalunya.


Revisió de les possibilitats de millora tecnològica d’aquelles 

Oficines de Farmàcia que es connecten a la Xarxa amb 
tecnologia ADSL i backup XDSI, i planificació, execució, i 

seguiment, d’aquelles migracions que són possibles.


Suport de nivell 3 a les incidències de connectivitat de les 
OFs que no podien ser resoltes pels nivells 1 i 2, proporcio- 

nats pel CGO, o d’aquelles que superaven els SLAs acor- 
dats amb Telefónica per la resolució d’incidències, i que 

requerien d’un procediment escalat amb Telefónica.
5.3. CGO
CGO (Centre de gestió d’operacions):


Manteniment de l’eina NAGIOS, com a eina bàsica de Mo- 

nitorització de tota la Xarxa Farmacèutica de Catalunya, 
extrem a extrem, des de cada Oficina de Farmàcia, fins al 

node final d’entrada al XCAT (Xarxa de Comunicacions de 
la Generalitat de Catalunya), passant pels nodes centrals 

de la Xarxa.


Manteniment de l’eina ORACLE Grid Control, com a eina 
bàsica de Monitorització de tota la Plataforma de SIFARE: 

middleware, base de dades, Servidors (CPU, memòria, ...), 
etc. Es va afegir, a les pantalles de monitorització, el nou

67
   65   66   67   68   69