Page 29 - Memòria 2015 - CCFC
P. 29ya
un
al
at
C
e 
s d
Així, l’1 de juliol es va posar en marxa l’aplicatiu que permet c
a les farmàcies iniciar el tràmit per poder vendre per internet uti
è
medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció mèdi- ac
ca. La sistemàtica perquè una farmàcia es registri i rebi el m
ar
segell europeu que la reconeix com a tal, és la següent: El  F
titular de l’oficina de farmàcia comunica l’alta de l’activitat is
de la venda de medicaments per internet a través del Canal eg
l·l
Medicament i Farmàcia de la web del Departament de Salut, Co
des d’on s’accedeix al portal de notificació de cada Comu- e 
d
nitat Autònoma. Cada Comunitat Autònoma verifica que la ll 
farmàcia sol·licitant compleix els requisits i que realment la se
on
farmàcia està autoritzada, i es trasllada aquesta informació C
a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris 5 
’1
(AEMPS); des de l’AEMPS es facilita al sol·licitant una clau ia
d’accés per descarregar-se el segell europeu i poder-lo inse- òr
m
rir en el web de la farmàcia des d’on es farà la venda on line Me
de medicaments. El formulari de comunicació de l’activitat 	
Ó
s’ha de presentar 15 dies abans d’iniciar l’activitat.
CI
TA
N
Al finalitzar l’any 2015 s’havien autoritzat a Catalunya un to- E
tal de 70 farmàcies per a la venda on line de medicaments ES
R
d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica.
P
RE
I 
Ó 
SI
ES
DESABASTIMENT DE MEDICAMENTS
F
O
PR
Aquest mes de juny, el Departament de Salut va posar sobre la 
taula la possibilitat de revisar el circuit a seguir quan un pacient 

es dirigeix al 061 CatSalut-respon per reportar dificultats en 
l’obtenció de la medicació, consensuat el juliol del 2014 entre el 

Departament i el Consell. Fruit d’aquesta revisió, s’ha optimitzat 
la informació que es comparteix referida a situacions de desa- 

bastiment, també gràcies a la informació que es recull a través 
del programa del Centre d’Informació sobre el Subministrament 

de Medicaments (CISMED) del Consejo General.
XARXA DE FARMÀCIES SENTINELLA


Durant el 2015 s’ha començat a treballar en el disseny i definició 

d’una prova pilot per a l’establiment de la xarxa de farmàcies 
sentinelles.


Amb aquesta xarxa es pretén contribuir a l’obtenció de dades 

vàlides, generades per la pròpia dinàmica assistencial de la far- 
màcia comunitària, que quedarien integrades en altres sistemes 

de vigilància epidemiològica.
29
   27   28   29   30   31