Page 32 - Memòria 2015 - CCFC
P. 32ya
un
al
at
C
e 
•	Pla d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de s d
c
calor sobre la salut (POCS):
uti
è
ac
Un any més, el Consell ha participat activament en el Pla m
d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de ar
 F
calor sobre la salut (POCS). El Departament de Salut i el is
CatSalut van posar en marxa aquest Pla l’any 2004, arran eg
l·l
de l’onada de calor patida l’estiu del 2003.
Co
e 
d
Tal com es va fer en anys anteriors, aquest 2015 s’ha dis- ll 
posat d’un vídeo informatiu sobre la prevenció de l’onada se
on
de calor que s’ha facilitat a aquells centres o oficines de C
farmàcia que disposen de pantalles. Així mateix, les ofici- 5 
’1
nes de farmàcia també han ofert informació i consells a la ia
població que ho ha sol·licitat i des del Consell s’ha fet una òr
m
nota informativa recordant els consells preventius.
Me
	
•	Setmana europea de la prova de l’VIH:
Ó
CI
TA
En motiu de la Setmana europea de la prova de l’VIH, que N
E
va tenir lloc entre el 20 i el 27 de novembre, el Departament ES
de Salut va elaborar dos tipus de cartells commemoratius, R
P
un dirigit a la població general i un altre als professionals RE
sanitaris, en els quals s’informava sobre la importància de I 
Ó 
prevenir i tractar-se de la SIDA i fer-se la prova de l’VIH. SI
Des del Consell es va facilitar als Col·legis de Farmacèutics ES
F
aquest material en format electrònic per difondre’l a les far- O
màcies comunitàries.
PR


•	Manifest conjunt del dia Mundial de la SIDA:


Com és habitual, el Consell ha donat suport al Manifest 

Conjunt del dia Mundial de la Sida, que se celebra l’1 de 
desembre, liderat pel Departament de Salut i en el qual hi 

participen diverses entitats de tots el àmbits, entre elles el 
Consell.


4.3. Relacions 
CONCERTACIÓ
amb el

En aquest punt es relacionen aquells aspectes treballats amb el 
CatSalut en l’àmbit de la concertació.
CatSalut


Es diferencien dos apartats: un referit a l’accés a la prestació 

farmacèutica mitjançant recepta mèdica, i un segon apartat so- 
bre serveis professionals concertats o en fase de concertació.Dispensació de Receptes:


El 2015, s’han dispensat i facturat al CatSalut 135.608.581 

receptes, de les quals 130.396.552 han estat electròniques 
(96,15% sobre el total).
32
   30   31   32   33   34