Page 44 - Memòria 2015 - CCFC
P. 44ya
un
al
at
C
e 
Manifest de defensa del model sanitari públic.
s d
c
uti
El Consell va acordar la seva adhesió al Manifest en defensa del è
sistema sanitari públic català, impulsat per La Unió d’Hospitals, ac
m
el Consorci de Salut i Social de Catalunya i la Societat Catalana ar
de Gestió Sanitària. Aquesta iniciativa també ha comptat amb  F
is
l’adhesió de l’Institut Català de la Salut, corporacions profes- eg
sionals (Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Consell l·l
Co
de Col·legis d’Infermeres i d’Infermers de Catalunya), entitats e 
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Federació d
ll 
de Municipis de Catalunya), entitats científiques (Acadèmia se
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears), on
C
Universitat (Consell interuniversitari de Catalunya), entitats 5 
d’usuaris i pacients (Fòrum Català de Pacients, Coordinadora ’1
ia
d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació) i la indús- òr
tria (Federació Espanyola d’Empreses de Tecnologia Sanitària i m
Me
Farmaindustria).
	
Ó
CI
TA
N
E
4.5. Participació Representació del Consell en comissions ES
R
institucional
i grups de treball amb l’administració i en P
RE
patronats d’institucions farmacèutiques
I 
Ó 
SI
ES
Durant aquest any 2015, s’han realitzar un total de 122 reunions F
O
de comissions i/o grups de treball que es relacionen en aquest PR
apartat.


A continuació, es detallen els representants del Consell que for- 

mem part dels diversos Consells i Comitès assessors i Co- 
missions i grups de treball del Departament de Salut i/o del 

Servei Català de la Salut que han tingut activitat en els últims 
dos anys.
EN RELACIÓ AL CATSALUT I AL CONCERT D’ATENCIÓ A
FARMACÈUTICA CATSALUT-CONSELLComissió d’atenció farmacèutica de Catalunya
Jordi de Dalmases 

Rosa Sacrest 
Josep Aiguabella 

Joaquim Nolla 
M.Pilar Gascón


Comitè directiu de la recepta electrònica
Jordi de Dalmases 

Fernando Espí


Comitè de seguiment de la recepta electrònica
Francesc Pla 

Fernando Espí

44
   42   43   44   45   46