Page 50 - Memòria 2015 - CCFC
P. 50ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
Proposta d’ordre de terminis de referència per l’accessibilitat m
a les prestacions sanitàries a càrrec del Servei Català de la ar
 F
Salut (març 2015).
is
eg
l·l
Proposta d’ordre per la qual s’actualitza la relació Co
d’intervencions quirúrgiques que tenen garantit un termini e 
d
màxim d’accés (març 2015).
ll 
se
on
Proposta d’acord pel qual s’autoritza la dissolució de Ges- C
tió de Serveis Sanitaris i la constitució del Consorci Siste- 5 
ma Integral de Salut de Lleida (SIS Lleida) i se n’aproven ’1
ia
els Estatuts (abril 2015).
òr
m
Me
Projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre 	
de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del Ó
CI
seu sector públic (abril 2015). Presentació d’al·legacions TA
per part del Consell.
N
E
ES
Projecte de decret pel qual es crea la Xarxa de Vigilància R
P
Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de RE
malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics (maig I 
Ó 
2015).
SI
ES
F
Proposta d’acord pel qual s’autoritza la creació del con- O
sorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i se n’aproven els PR

Estatuts (maig 2015).


Proposta d’ordre per la qual es regula el contingut i el mo- 
del de targeta sanitària individual a Catalunya (setembre 

2015).


Projecte de decret pel qual es pròrroga el termini establert 
en la disposició addicional segona del Decret 196/2010, de 

14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya (SISCAT) (setembre 2015).


Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la modifi- 

cació dels Estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell (novembre 2015).


Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la modifica- 

ció dels Estatuts del Consorci Sanitari de l’Anoia (novem- 
bre 2015).


Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la modifica- 
ció dels Estatuts del Consorci del Laboratori Intercomarcal 

de l’Alt Penedès , l’Anoia i el Garraf (novembre 2015).


Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la modifi- 
cació dels Estatuts del Consorci Sanitari del Maresme (no- 

vembre 2015).

50
   48   49   50   51   52