Page 65 - Memòria 2015 - CCFC
P. 65ya
un
al
at
C
e 
s d
Aquest projecte, que havia de començar al 2014, es va c
endarrerir al 2015 donat que l’API (5.0.0) d’aquell any ja uti
è
portava molta feina (tarifació de FM, i adaptació a la pres- ac
cripció no finançada) pels Programes de Gestió de les OFs. m
ar
Ara, al 2015, aquest projecte s’ha tornat a endarrerir degut  F
a la necessitat, per part del Departament de Salut, de des- is
envolupar i implantar una nova API (5.5.0), que incorporés eg
l·l
la dispensació de receptes paper a pacients d’altres Co- Co
munitats Autònomes a través dels Sistemes d’Informació e 
d
del MSSSI.
ll 
se
on
Al marge de l’endarreriment, al 2015 s’ha anat revisant el C
disseny fet al 2014.
5 
’1
ia
òr
m
Me
5.7. Facturació L’objectiu d’aquest projecte és la transformació del procés ac- 	
A
Electrònica
tual de facturació a càrrec del CatSalut, en un nou procés més GI
òptim, més fiable, més flexible, més ràpid, més econòmic, més O
a càrrec del OL
segur, centralitzat, i amb línia amb les noves normatives de fac- N
turació electrònica, dotant als COFs d’eines de gestió i explota- C
CatSalut.
TE
ció del resultat d’aquest procés, tot integrat dins del nou Portal 
de Serveis.


Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 

tant d’aquest projecte:


Reunions de treball amb CatSalut per definir el nou pro- 
cés de facturació electrònica, fonamentat en transaccions 

electròniques i signatura electrònica.


Desenvolupament al Portal de Serveis de la funcionalitat 
que permetrà als COFs generar cada mes el fitxer RAF de 

facturació a càrrec del CatSalut, així com els XML de fac- 
turació electrònica.


Formació als COFs d’aquesta funcionalitat, i posada en 

marxa per aquells COFs que la vulguin fer servir.
L’objectiu del projecte és, en una primera fase, dotar als COFs 5.8. Business 

d’una eina d’explotació de les dades de recepta electrònica (fins Intelligence
on el marc legal els hi permeti), tant des del punt de vista del se- 

guiment del servei, com de la gestió i seguiment de la facturació 
a càrrec del CatSalut. En fases futures s’analitzarà la viabilitat 

d’estendre el servei a les OFs.


Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 
tant d’aquest projecte:


Validació que les dades mostrades a l’eina de Business 

Intelligence quadren amb les dades registrades a les bases 
de dades originals (SIFARE).

65
   63   64   65   66   67