Page 67 - Memòria 2015 - CCFC
P. 67ya
un
al
at
C
e 
s d
Continuïtat del Grup de Treball de Comunicacions (GT- c
COMS), format per experts en temes de telecomunica- uti
è
cions, del CCFC, Telefónica, HP, i ORACLE, amb l’objectiu ac
de definir la integració de les noves infraestructures de SI- m
ar
FADATA amb la Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de  F
Catalunya (XCCFC), per donar serveis a les OFs de Cata- is
lunya.
eg
l·l
Co
Continuïtat del Grup de Treball de Posada en Marxa (GT- e 
d
CONFIG), format per experts tecnològics del CCFC, Tele- ll 
fónica, HP, AvantTIC, i ORACLE, amb l’objectiu de definir se
on
quina hauria de ser la manera més òptima per posar en C
marxa les noves infraestructures de SIFADATA, i de fer se- 5 
’1
guiment de la planificació prevista, donant suport a qualse- ia
vol problema que pogués sortir durant aquesta.
òr
m
Me
Seguiment dels serveis d’Oracle Platinum, els quals, de 	
A
manera proactiva, monitoritzen en remot tots els elements GI
(hardware i software) de la plataforma de SIFADATA, per O
OL
tractar d’evitar possibles incidències i, cas de que aques- N
tes apareguin, resoldre-les dins d’uns terminis establerts.
C
TE

Reunions setmanals de seguiment amb tots dos grups, 

cada Divendres, i reunions mensuals de seguiment presen- 
cial al CCFC, l’últim Divendres de cada mes.
5.10.Base de 
Amb aquest projecte, el CCFC disposa d’una rèplica de la base 

Dades de
de dades de dispensacions de recepta electrònica. D’aquesta 
manera, en cas de caiguda o problemes amb la recepta electrò- 
Contingència 
nica (SIFARE), les infraestructures de SIFADATA podrien conti- 
nuar donant el servei, sense que les OFs de Catalunya tingueren 
de la Recepta 
afectació. La rèplica també permet tenir un repositori de dades 
per fer la seva explotació, ja sigui com a llistats, per les OFs, Electrònica

a través del Portal de Serveis, o com a datawarehouse, pels 
COFs i CCFC, a través del Business Intelligence integrat al nou 

Portal de Serveis. El fet de no treure aquestes consultes direc- 
tament des del transaccional de SIFARE, permet optimitzar el 
rendiment de la recepta electrònica, i obtenir un millor temps de 

resposta en l’obtenció de les consultes i llistats.


Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 
tant d’aquest projecte:


Seguiment i estabilització del producte Oracle GoldenGa- 

te, responsable de fer aquesta rèplica de dades en temps 
real, així com dels procediments que l’envolten (procés 

d’alta disponibilitat, procés de monitorització i alertes au- 
tomàtiques, procés de reinstanciació).67
   65   66   67   68   69