Page 14 - Memòria 2016 - CCFC
P. 14ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
COL·LEGIATS PER EDAT
è
ac
m
r
Fa
677
733
> 65 anys s 
gi
e
591
1.414
De 55 anys a < 65 anys l·l
Co
 
2.010
De 45 anys a < 55 anys de
685
l 
el
ns
586
2.173
De 35 anys a < 45 anys o
C
6 
459
1.627
< 35 anys
’1
ia
òr
m
0	500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Me
Homes
Dones
	
S
E
R
F
XI


A continuació, s’exposa l’adscripció dels farmacèutics col·legiats 

a les diverses vocalies de cada Col·legi; per a la denominació 
de cada vocalia, s’ha utilitzat la terminologia emprada en els 

respectius Estatuts. Cal destacar que un mateix col·legiat pot 
estar adscrit a més d’una vocalia, per això el nombre resultant 

és diferent al nombre total de col·legiats.
COL·LEGI DE BARCELONA
Vocalies Col·legi de Barcelona
Nombre d’adscripcionsAlimentació i Nutrició
442
Anàlisi	192

Atenció Primària
41

Dermofarmàcia i Productes Sanitaris	231
Distribució
105

Hospitals	288

Indústria
455
Investigació i Docència	51

Oficina de Farmàcia
5.493

Ortopèdia	640
Plantes Medicinals i Homeopatia
176

Salut Pública	69

Total
8.183
14
   12   13   14   15   16