Page 21 - Memòria 2016 - CCFC
P. 21ya
n
lu
ta
Ca
 
3
MOTIUS PELS QUALS LES SOL·LICITUDS ESTAN de
s 
PENDENTS
c
uti
è
Els motius pels quals les 1.020 sol·licituds en tràmit estan pen- ac
dents de resolució per part dels Col·legis són els següents:
m
r
Fa
s 
gi
Motius pels quals les sol·licituds estan pendents de COFB	COFGi
COFL	COFT	Total e
resolució per part del COF (fins a 31/12/2016)
l·l
Co
 
de
1.	En tràmit per la pròpia gestió de la sol·licitud.
319	9
101	210	567
l 
el
ns
2.	Paralitzades a causa d’un recurs d’alçada o
d’una petició de nova obertura anterior.	42	3	10	11	66
C
6 
’1
3.	Paralitzades a l’espera de la resolució per part ia
òr
del Departament de Salut, per abstenció del COF
47	0
0	0	47
m
Me
	
4.	Paralitzades per peticions anteriors al canvi de S
delimitació de l’ABS	246	0	0	22	268
E
R
F
5.	Paralitzades per recurs contra trasllat de data XI
anterior 00000


6.	Resolució del Departament de Salut de paralització 
de la tramitació fins sentència del TSJC	0	0	0	0	0


TOTAL
654	12	111	243	1.020


DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ 

PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2016)

COFB 1 


COFGi 2 


COFL 
3 


COFT
4 


5 60 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
21
   19   20   21   22   23