Page 37 - Memòria 2016 - CCFC
P. 37ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
El protocol es va tancar a principis de desembre.
ac
m
r
El 15 de desembre es va fer la formació dels farmacèutics Fa
participants, corresponents a 24 farmàcies, 22 farmàcies s 
gi
coordinadores de sector del Col·legi de Barcelona, i dues e
més de dos membres de Junta d’aquest mateix Col·legi. l·l
Co
La prova pilot s’ha iniciat l’1 de febrer de 2017 i es preveu  
una durada de 6 mesos.
de
l 
el
Prova pilot sobre la retirada gradual de benzodiazepines: ns
o
es va començar a treballar en el protocol de la prova pilot, C
però no es va arribar a tancar.
6 
’1
ia
En aquest cas, el metge prescriptor informa a través òr
m
del sistema de missatgeria de la retirada progressiva Me
d’aquests medicaments a la resta de professionals que 	
Ó
puguin atendre en un moment determinat al pacient, de I
cara a què siguin conscients de la situació del pacient en AC
T
cas que aquest sol·liciti més medicació. El farmacèutic in- EN
forma, via sistema de missatgeria, del seguiment del pa- S
E
cient en procés de retirada de les benzodiazepines en cas PR
que aquest tingui símptomes d’abstinència o intolerància, E
R
que farà que el pacient no redueixi la dosis pactada amb Ó I 
el metge prescriptor.
I
SS
E
Es preveu que els participants a la prova pilot de l’àmbit de OF
R
Prescripció siguin 8 centres d’Atenció Primària de Vallès P
Oriental (7) i Vallès Occidental (1). Des de l’àmbit de Dis- 

pensació, les farmàcies participants serien aquelles que es 
troben dins les ABS dels EAPs participants, així com altres 

farmàcies que es trobin fora de les ABS però dins la seva 
àrea d’influència (farmàcies amb què treballen els centres 

habitualment), que voluntàriament vulguin participar.Serveis Professionals:


En aquest apartat es fa un resum del seguiment dels tres serveis 

concertats:


Servei del programa de manteniment amb Metadona
(concertat des de 1998).


En aquest 2016, 160 farmàcies han comptat amb 

l’autorització per prestar aquest servei i han atès en total 
una mitjana mensual de 1.051 pacients. Cal assenyalar que 

cada comarca catalana compte com a mínim amb un far- 
màcia autoritzada.


El pagament del servei a càrrec del CatSalut és per pacient 

atès al mes i l’import s’actualitza segons l’IPC anual de 
Catalunya.37
   35   36   37   38   39