Page 39 - Memòria 2016 - CCFC
P. 39ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
Pel que fa a la prova pilot del Projecte d’atenció farmacèuti- ac
ca al pacient crònic (PCAF), cal recordar que aquest projecte, m
r
iniciat l’any 2014, té per objectiu demostrar l’eficiència del se- Fa
guiment farmacoterapèutic a pacients crònics complexes i amb s 
gi
malaltia crònica avançada, així com el valor aportat per la utilit- e
zació de dispositius de sistemes personalitzats de dosificació. A l·l
Co
tal efecte es va dissenyar aquest estudi experimental pragmàtic  
prospectiu randomitzat amb existència de grup control, que de
l 
compte amb el vistiplau del Comitè Ètic d’Investigació Clínica el
(CEIC) de l’Institut Gol i Gorina i amb la inscripció al registre ns
europeu d’assajos clínics (European Clinical Trials Database).
o
C
6 
Durant l’any 2016 s’ha posat en marxa la segona fase de la pro- ’1
ia
va pilot, per tal d’arribar el nombre de pacients necessaris esti- òr
mats per donar validesa als resultats de la prova pilot.
m
Me
	
En aquesta segona fase s’han incorporat al projecte aquelles Ó
I
Àrees Bàsiques de Salut (ABS), que compten amb EAPS que AC
han manifestat activament la seva voluntat i compromís a parti- T
EN
cipar-hi. En concret es tracta de 24 EAPS, ubicats a Barcelona S
ciutat, Igualada, Manresa, Mataró, Garraf rural, Sabadell, Santa E
PR
Coloma de Gramanet, Sant Adrià del Besòs, Tarragona ciutat, E
Terra Alta i l’Aldea.
R
Ó I 
I
Les sessions formatives per als farmacèutics investigadors de SS
E
les ABS seleccionades per aquesta segona fase, així com les OF
sessions per als metges investigadors, es van dur a terme a R
P
Barcelona i a Tarragona a finals del mes de setembre.


Com que en la primera fase de la prova pilot s’han perdut forces 
pacients en el pas del CAP a la farmàcia, en aquesta segona 

fase s’introdueix com a novetat que tots els EAPS tinguin un 
llistat amb el nom de la farmàcia, l’adreça i la fotografia actua- 

litzada perquè els pacients susceptibles de ser reclutats puguin 
identificar més acuradament les farmàcies que participen en 

l’estudi.


Així doncs, la primera fase de la prova pilot finalitza amb les 
següents dades registrades: 181 professionals informats com a 

investigadors per l’EAP; 392 pacients reclutats distribuïts entre 
els grups control i intervenció, d’aquests, 109 pacients arriben a 

la farmàcia (52 amb SFT i 57 amb STF i SPD).

Pel que fa a la segona fase de la prova pilot, a 31 de desembre 

de 2016, queden registrades les següents dades: 310 profes- 
sionals informats com a investigadors; 445 pacients reclutats 

distribuïts entre els grups control i intervenció (i alguns encara 
per classificar) i 7 pacients arriben a la farmàcia (5 amb SFT i 2 

amb SFT i SPD).


El 20 de desembre de 2016, es va enviar una carta al CEIC 
IDIAB Jordi Gol per notificar que el comitè científic de l’estudi
39
   37   38   39   40   41