Page 5 - Memòria 2016 - CCFC
P. 5ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
6 
’1
ia
òr
m
Me
	
...
NY
A
T 
1. Aquest any...
S
L’any 2016 s’ha seguit treballant en la consolidació dels serveis UE
professionals a la farmàcia comunitària, d’acord amb la línia es- Q
A
tratègica del Consell.


A banda de la continuïtat en la prestació dels serveis concertats, 
s’ha finalitzat la primera fase de la prova pilot per al seguiment 

farmacoterapèutic a pacients crònics complexos (PCAF), i s’ha 
iniciat una segona fase per augmentar el nombre de pacients i 

donar robustesa als resultats obtinguts. També s’ha posat en 
marxa la prova pilot de la xarxa de farmàcies sentinelles, els 

resultats de la qual han avalat la implantació del programa a tot 
el territori a partir del juliol de 2017.


Aquest any, també cal destacar que el Departament de Salut ha 

presentat el Pla de Salut 2016-2020. Aquest Pla continua sent 
l’únic document de programació estratègica d’arreu de l’Estat 

que esmenta específica i explícitament activitats professionals 
de caire assistencial dutes a terme a la farmàcia comunitària.


De manera simplificada, les accions més rellevants que es po- 

den fer des de la farmàcia comunitària de forma alineada amb 
aquest pla són: definir serveis d’atenció farmacèutica centrats 

en les necessitats de les persones, consolidar la xarxa de far- 
màcies sentinelles, integrar l’atenció farmacèutica en la gestió 

compartida de processos assistencials, consolidar el programa 
d’atenció farmacèutica a pacients crònics complexos PCAF, així 

com disposar de l’eina col·laborativa que permeti la gestió com- 
partida i la continuïtat assistencial a través de la història clínica 

compartida.

La 2a Jornada d’Estratègia i Accions per a la farmàcia comuni- 

tària 2016-2018, duta a terme el 15 de novembre amb el lema 
“Innovació professional en benefici del pacient”, ha volgut 

consolidar el compromís del Consell vers al desenvolupament

05
   3   4   5   6   7