Page 6 - Memòria 2016 - CCFC
P. 6ya
un
al
at
C
e 
s d
d’una farmàcia comunitària integral i integrada al sistema sani- c
uti
tari. En aquesta Jornada s’ha donat a conèixer l’evolució dels è
serveis desenvolupats des de 2014 a Catalunya i s’ha deba- ac
m
tut entorn als factors que fan que un servei funcioni, en base a ar
experiències com la xarxa de farmàcies sentinella, el projecte  F
is
d’atenció farmacèutica a pacients crònics complexos (PCAF) o eg
la detecció del risc cardiovascular, entre d’altres. En qualsevol l·l
Co
cas, perquè un servei funcioni, l’usuari ha de percebre el servei e 
com a necessari, ha de ser avaluable i sostenible, i ha d’aportar d
ll 
valor en termes de resultats en salut. L’actuació farmacèutica se
ha de ser protocol·litzada, resolutiva i integrada en el sistema on
C
sanitari i el farmacèutic ha de comptar amb la corresponent for- 6 
mació i acreditació.
’1
ia
òr
A la Jornada també s’ha volgut donar resposta sobre qui posa m
Me
el preu dels serveis i quins conceptes clau s’han de tenir en 	
compte en l’oferta i la demanda i s’ha reflexionat sobre el paper ...
NY
imprescindible de la tecnologia en la gestió eficient dels serveis.
A
T 
El projecte Healthy living pharmacies, consistent en una xarxa S
UE
de farmàcies del Regne Unit que presta serveis en matèria de Q
promoció de la salut i prevenció de la malaltia, va ser el tema A

escollit per a la conferència magistral de la Jornada.


El XV Simpòsium Val d’Aran i II Jornades Farmacèutiques ca- 
talanes, celebrat enguany, ha estat una oportunitat per debatre 

sobre els diversos temes d’interès per a la professió en un marc 
distès, que s’ha convertit en una cita biennal ineludible per molts 

farmacèutics representants de corporacions farmacèutiques de 
l’Estat Espanyol.


També cal destacar els esforços que des de fa anys realitza el 

Consell en el desenvolupament tecnològic, tan per garantir el 
funcionament de la recepta electrònica com en la posada en 

marxa del portal que ha d’ajudar a la gestió i implantació dels 
nous serveis professionals; en aquest sentit, el Programa de 

Manteniment amb Metadona és el primer servei operatiu dis- 
ponible al Portal a partir d’aquest 2016. Així mateix, també cal 

fer referència a la constant negociació amb els proveïdors tec- 
nològics per aconseguir una major eficiència, i en aquesta línia, 

citar l’inici de converses amb diversos proveïdors de telefonia 
per disposar d’una oferta que millori la prestació dels serveis en 

aquest àmbit.


A més, aquest 2016 ha estat l’any en què s’ha fet efectiu el canvi 
de model de gestió dels e-projectes, consistent en la internalit- 

zació i en la integració de nous recursos humans en la plantilla 
del Consell, amb la finalitat de tenir un major control d’aquests 

projectes.


Finalment, comentar que aquest any ha estat un any de renova- 
ció de la Junta del Consell com a conseqüència de les eleccions 
en els quatre Col·legis que es van celebrar al mes de juny.


6
   4   5   6   7   8