Page 54 - Memòria 2016 - CCFC
P. 54ya
n
lu
ta
Ca
4.6. Altres  
Comissió de seguiment del Conveni de col·laboració amb de
SEFAC.
s 
activitats
c
uti
Aquest 2016 s’ha continuat mantenint les reunions periòdiques è
ac
amb la SEFAC per tractar diferents aspectes relacionats amb els m
serveis professionals a la farmàcia comunitària.
r
Fa
s 
Les reunions amb la delegació de SEFAC-Catalunya s’em- gi
e
marquen en el conveni de col·laboració signat l’any 2012 i te- l·l
nen per objectiu coordinar i fer el seguiment de la col·laboració Co
 
d’ambdues entitats en projectes comuns, com per exemple, la de
participació de la SEFAC en la revisió del contingut de les guies l 
el
d’actuació farmacèutiques i en d’altres iniciatives en què s’hagi ns
de comptar amb un perfil més científic.
o
C
6 
’1
ia
Conveni de col·laboració amb la Societat Catalana d’Atenció òr
i Tractament del consum del Tabac (SCATT).
m
Me
	
En data 5 de febrer, es va signar el conveni de col·laboració en- Ó
I
tre la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de AC
Tabac (SCATT), entitat que forma part de la Fundació Acadèmia T
EN
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, i el S
Consell.
E
PR
E
Les activitats emmarcades en aquest conveni de col·laboració, R
Ó I 
incloen l’organització d’activitats científiques dirigies a estu- I
diants i professionals dels àmbits de coneixement compartits SS
E
per ambdues institucions, afavorir la participació en projectes OF
acadèmics, tecnològics, programes d’investigació i desenvo- R
P
lupament bilaterals o multilaterals, cooperar en programes de 
formació a personal acadèmic i investigador, l’assessorament 

mutu en qüestions relacionades amb l’activitat d’ambdues en- 
titats, l’intercanvi recíproc de llibres, publicacions o altres ma- 
terials d’investigació i recolzament de la docència, i proveir els 

espais per contribuir en activitats conjuntes.


En el marc d’aquest conveni, el Consell ha col·laborat en la rea- 
lització de la VII Jornada de la SCATT que ha tingut lloc el 10 de 

febrer de 2017.Conveni de col·laboració amb la Fundació Abadia de 

Montserrat


El 22 de desembre de 2016 es va signar el conveni de 
col·laboració entre el Consell i la Fundació Abadia de Montse- 

rrat, 2025, amb una vigència de quatre anys.


Amb aquest Conveni, el Consell dóna continuïtat a la col·laboració 
també realitzada a través de convenis anteriors, destinada a la 

millora dels equipaments culturals i socials del santuari, com ara 
l’ampliació de la biblioteca del Monestir, la restauració de papirs 

i teixits coptes de la col·lecció Roca-Puig, entre d’altres.

54
   52   53   54   55   56