Page 58 - Memòria 2016 - CCFC
P. 58ya
n
lu
ta
Ca
 
de
A banda de les comissions relacionades, s’han creat grups de tre- s 
ball específics i/o puntuals per tractar altres aspectes concrets.
c
uti
è
EN RELACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT
B
ac
m
r
Comissió assessora en l’atenció materno infantil i Fa
s 
d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva gi
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
e
l·l
Co
Comissió assessora sobre garantia de qualitat en la fabri-  
de
cació industrial de medicaments l 
Jordi Comabella (COFB) el
ns
Ramon Bonet (COFB)
o
C
6 
Comissió d’informació terapèutica
’1
Josep Manuel Llop (COFB)
ia
òr
m
Comissió de seguiment programa manteniment amb me- Me
	
tadona Ó
Pilar Rius (CCFC)
I
AC
T
Comissió tècnica en matèria de documentació clínica co- EN
S
ordinada per l’Agència de qualitat i avaluació E
sanitàries de Catalunya (AQUAS) PR
E
Rafel Guayta-Escolies (CCFC)
R
M. Pilar Gascón (suplent) (COFB-CCFC)
Ó I 
I
SS
Comissió de treball de registre de professionals sanitaris E
de Catalunya coordinada per l’Agència de qualitat i OF
R
avaluació sanitàries de Catalunya (AQUAS) P
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)


Comitè de Bioètica de Catalunya

Palmira Jolonch (COFT)


Comitè de redacció del butlletí de farmacovigilància de 
Catalunya 

Núria Casamitjana (COFB)


Consell assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentària (IRTA) 

M. Teresa Hernández (COFL)


Consell assessor sobre tabaquisme de Catalunya
Antoni Veciana (COFT)


Consell general de participació de l’ICS

M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)


Consell de Salut de Catalunya
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC) 

M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)58
   56   57   58   59   60