Page 62 - Memòria 2016 - CCFC
P. 62ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
També cal destacar l’enviament per part del Departament de ac
Salut del Projecte de Decret per a l’autorització de centres i ser- m
r
veis sanitaris, en fase prèvia a l’inici de la seva tramitació jurídi- Fa
ca, per a la seva revisió.
s 
gi
e
l·l
Informes de l’assessoria jurídica
Co
 
de
l 
Durant aquest any, l’assessoria jurídica del Consell ha elaborat i el
ns
revisat diversos documents relatius a:
o
C
6 
Revisió dels projectes normatius en fase d’audiència pública.
’1
ia
òr
Convenis de col·laboració amb altres entitats.
m
Me
	
Informes relacionats amb iniciatives de l’administració públi- Ó
ca o com a conseqüència de polítiques que afecten al sector I
AC
farmacèutic. Per exemple:
T
EN
S
Informe sobre l’aplicació de la Llei 19/2014, de 19 de E
desembre, de transparència, accés a la informació PR
pública i bon govern de Catalunya;
E
R
Ó I 
Informe sobre la implicació de les Lleis 39/15 de Pro- I
SS
cediment Administratiu 40/15 de règim Jurídic del E
Sector Públic;
OF
R
P
Nota sobre el procediment a seguir per procedir a la 

inscripció d’un grup d’interès en el Registre de grups 
d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu 

sector públic;


Nota sobre els canvis introduïts a l’estructura del 
Servei Català de la Salut mitjançant la resolució 

SLT/1393/2016, de 26 de maig.


Així mateix, els assessors jurídics del Consell el continuen re- 
presentant a la Taula Lletrada de Col·legis Professionals de Ca- 

talunya. Aquest òrgan va néixer amb la vocació de facilitar un 
instrument al servei dels facultatius, amb la voluntat d’analitzar 

la normativa i jurisprudència que afecten els Col·legis.


Finalment, cal destacar que aquest 2016 la Comissió Nacio- 
nal dels Mercats i la Competència (CNMC) ha resolt arxivar 

l’expedient sancionador incoat contra el Consell l’any 2015 
pel presumpte incompliment de les seves obligacions en ma- 

tèria de numeració i portabilitat referits al projecte TicFarma. 
L’advocat Juan Rodríguez Cárcamo, del Bufet Pérez Lorca, ha 

estat l’encarregat de la defensa del Consell en aquest proce- 
diment.


62
   60   61   62   63   64