Page 63 - Memòria 2016 - CCFC
P. 63ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
Participació en activitats legislatives i se- è
ac
guiment d’aspectes jurídics.
m
r
Fa
s 
Seguiment recursos jurídics
gi
e
l·l
Estat de situació de les dues reclamacions d’interessos de Co
demora de les factures de la prestació farmacèutica a cà-  
de
rrec del CatSalut, de les quals en porta la direcció lletrada l 
el bufet Tornos, assessors jurídics del Consell:
el
ns
o
a)	Primera reclamació (factures d’agost del 2011 a oc- C
6 
tubre 2012): En data 22 de desembre de 2016, el ’1
Jutjat contenciós-adminsitratiu núm 5 de Barcelona ia
òr
va emetre la sentència d’aquest procediment, favo- m
rable als interessos dels farmacèutics. Com que des Me
	
del Consell es va demanar un aclariment de part del Ó
contingut de la sentència, aquesta no es va donar per I
AC
ferma abans d’acabar l’any 2016.
T
EN
S
b)	Segona reclamació (factures de gener a abril i de E
setembre a desembre de 2013 i de gener a març de PR
E
2014): Aquest 2016 s’ha fet efectiva l’execució de la R
sentència emesa pel Jutjat Contenciós-administratiu Ó I 
I
núm 15 de Barcelona en data 27 d’octubre de 2015, SS
que inclou el pagament per part del CatSalut als titu- E
OF
lars de les farmàcies reclamants, la quantitat global R
reclamada, els interessos d’anatocisme (els interes- P

sos meritats sobre les quantitats reclamades en con- 
cepte de morositat del període comprès entre la pre- 
sentació del recurs contenciós (23/12/2014) i la data 

de la Sentència (27/10/2015)) i els interessos proces- 
sals (interessos entre la data en què es va dictar la 

sentència i la data en què es va fer el pagament dels 
interessos reclamats).
Altres aspectes


El 2 de novembre de 2016 el Grup Parlamentari de Ciutadans 
va presentar una Proposició de Llei de coordinació de la far- 

màcia assistencial per a la millora del sistema de salut. En 
el marc d’aquesta proposició, es recull que és indispensable 

que les farmàcies comunitàries puguin accedir a una part de 
l’historial clínic de l’usuari per realitzar amb garanties els serveis 

sanitaris requerits. Alhora, especifiquen que els farmacèutics 
també haurien de poder contribuir a completar aquest historial 

amb indicadors que hagin pogut detectar.


Aquest document s’ha elaborat amb l’objectiu de “millorar la 
coordinació de la farmàcia amb altres actors del sistema sani-


63
   61   62   63   64   65