Page 64 - Memòria 2016 - CCFC
P. 64ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
tari”, i aconseguir així optimitzar recursos per fer front als reptes ac
del Sistema Nacional de Salut, com l’envelliment de la població, m
r
l’augment de la cronicitat i la polimedicació. D’altra banda, s’ha Fa
volgut fomentar el reconeixement i la implementació del mo- s 
gi
del de farmàcia assistencial a través dels serveis professionals, e
“una alternativa viable i complementària amb el nostre actual l·l
Co
model de prestació pública de serveis d’atenció sanitària”; així  
com posar en valor la figura dels farmacèutics, “professionals de
l 
capacitats i experts en els medicaments” que atenen als ciuta- el
dans en condicions de “proximitat i accessibilitat”.
ns
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va ser con- o
C
sultat sobre aquesta proposició de Llei i va fer aportacions que 6 
han estat recollides. ’1
ia
La proposició, però, no va ser aprovada pel Parlament de Ca- òr
talunya.
m
Me
	
A nivell de Taula lletrada, s’ha continuat analitzant la implica- Ó
I
ció de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la transparència, AC
accés a la informació pública i bon govern, sobre els Col·legis T
EN
Professionals i els Consell i s’ha treballat per aclarir l’afectació S
del Decret 171/2015, de 28 de juliol, de desplegament d’e E
PR
l’esmentada Llei, pel qual es crea i es regula el registre de grups E
d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector pú- R
Ó I 
blic. Tot i que inicialment des de la Taula Lletrada es defensava I
la no inscripció dels col·legis professionals, en exercici de les SS
E
seves funcions públiques, finalment sí que ha calgut fer efectiva OF
aquesta inscripció.
R
P
Així, en data 1 de desembre de 2016, el Consell va rebre la re- 
solució de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del 

Departament de Justícia per la qual s’inscriu i es classifica el 
grup d’interès Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya 

en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Genera- 
litat i del seu sector públic, d’acord amb la sol·licitud cursada pel 

Consell, quedant registrat en la categoria II, Sector empresarial i 
de base associativa, subcategoria Corporacions de dret públic.


Pel que fa a la Llei 39/15 de Procediment Administratiu i la 40/15 

de Règim jurídic dels sector públic, a nivell de Consell s’ha ana- 
litzat la incidència d’aquestes sobre els col·legis i el Consell. 

Aquesta afectació se centra principalment en els següents as- 
pectes: a) Habilitació d’un sistema electrònic de notificacions 

rebudes i emeses pels Col·legis i pel Consell; b) Registre elec- 
trònic dels documents; c) Disposar d’un arxiu electrònic. d) 
Disposar i donar-se d’alta de la direcció electrònica habilitada 

(DEH), perquè l’administració pugui enviar/penjar les comuni- 
cacions que li adreci. Les notificacions fetes a la DEH, poden 

generar un avís o no i es donaran per entregades al cap dels 10 
dies de la seva emissió; fet que fa que el receptor hagi de ser 

proactiu per conèixer les notificacions que pugui rebre.


Per altra banda, recordar que la publicació del Decret 147/2014, 
d’11 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el pro-
64
   62   63   64   65   66