Page 65 - Memòria 2016 - CCFC
P. 65ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
cediment de l’aplicació de l’índex corrector dels marges de les ac
oficines de farmàcia, ha permès que farmàcies amb viabilitat m
r
econòmica compromesa que compleixin els requeriments esti- Fa
pulats, puguin accedir a l’aplicació de l’esmentat factor correc- s 
gi
tor amb caràcter retroactiu des de l’any 2012.
e
l·l
Co
La presentació de la sol·licitud i documentació acreditativa co-  
rresponent a l’any 2016 s’ha fet durant el mes de juny d’aquest de
l 
any, però l’import resultant es calcula quan ja es disposa de la el
facturació amb càrrec al SNS dels 12 mesos de l’any. En el cas ns
del CatSalut, s’ha incorporat aquest import a la factura de gener o
C
de de 2017. En total hi hagut 47 farmàcies que compleixen els 6 
requisits per a l’aplicació de l’índex corrector per a l’any 2016 ’1
ia
(12 a Barcelona, 5 a Girona, 15 a Lleida i 15 a Tarragona).
òr
m
Me
Pel que fa a les oposicions de farmacèutics de salut pública, en 	
el BOE del 31 de maig, va sortir publicada la Sentència del Tri- Ó
I
bunal Constitucional 86/2016, de 28 d’abril de 2016, relativa a la AC
qüestió d’inconstitucionalitat plantejada per la sala del conten- T
EN
ciós-administratiu del Tribunal Suprem en el recurs de cassació S
3970-2013, en relació amb els apartats 2 b) i 3 de la disposició E
PR
transitòria novena de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció E
de la salut, modificada per la disposició final primera de la Llei R
Ó I 
8/2007, de 30 de juliol, de l’ICS, per una possible vulneració del I
dret a la igualtat en l’accés a la funció pública. Segons aquesta SS
E
sentència, es declara inconstitucional i nuls els preceptes legals OF
que regulen un procediment d’accés a la funció pública en el R
P
qual es valoren especialment els serveis prestats pels interins 
del cos de farmacèutics titulars.


Sobre aquesta mateix temàtica, el Consell ha presentat al De- 

partament de Salut un escrit d’al·legacions referit a l’oferta 
SLT072-16 de convocatòria de la plaça per al Servei de Regis- 

tres i Censos de la Secretaria de Salut Pública del Departament 
de Salut, exclusiva per a veterinaris, per realitzar funcions de 

gestió d’expedients de notificació de posada en el mercat de 
productes alimentaris, funcions aquestes que no els són prò- 

pies.

4.9. Reconeixement
Aquest 2016 ha tingut lloc la quarta edició del Premi del Con- 
sell que s’atorga en el marc de la Reial Acadèmia de Farmàcia 

de Catalunya. Amb aquest premi es vol retre reconeixement a 
un/a farmacèutic/a de l’àmbit estatal que hagi escrit un article o 

hagi publicat un text en defensa de la professió.


El Premi d’enguany es va concedir al senyor Benet Fité No- 
vellas, en reconeixement al seu compromís amb la farmàcia 

comunitària i haver estat durant anys un referent en l’àmbit de 
l’atenció farmacèutica.
65
   63   64   65   66   67