Page 69 - Memòria 2016 - CCFC
P. 69ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
sin les dades del pacient (com per exemple, amb pa- ac
cients del País Valencià o del País Basc). m
r
En molts dels casos, tot i trobar l’identificador su- Fa
posadament correcte del pacient, els Sistemes s 
gi
d’Informació del MSSSI responien que no trobaven e
les dades del pacient.
l·l
Co
 
Amb aquesta identificació per NIF dels pacients d’altres de
l 
Comunitats Autònomes, el 90% de les seves dispensa- el
cions han rebut resposta per part del MSSSI (un 82% amb ns
la TSI del pacient, i un 8% amb resposta de no cobertu- o
C
ra del pacient), front al que passava al 2015, on el 60% de 6 
dispensacions no es podien dur a terme degut al problema ’1
ia
d’identificació dels pacients amb les seves targes sanitàries.
òr
m
Me
Aquest rati d’èxit amb la dispensació per NIF a pa- 	
cients d’altres Comunitats Autònomes ha fet que dis- A
I
minueixi també l’ús de les dispensacions per urgències OG
(9URG000000000), que es feien servir, al marge de per L
O
les dispensacions pròpies d’urgències, per quan els Sis- N
temes d’Informació del MSSSI no trobaven les dades dels C
E
pacients. S’ha tornat a una mitja de 4.000 dispensacions T
mensuals d’urgència, front al pic de 14.000 que es va asso- 

lir al Desembre del 2015, quan la identificació dels pacients 
d’altres Comunitats Autònomes es feia amb la seva tarja 

comunitària i no amb el seu NIF.


Al 2016 s’ha habilitat també la dispensació electrònica 
de Fórmules Magistrals d’aportació reduïda a càrrec del 

CatSalut, on el pacient només aporta un 10% fins al màxim 
establert per Llei. Al moment de tarifar la Fórmula, el propi 

SIFARE detecta si aquesta conté algun dels principis ac- 
tius d’aportació reduïda establerts, i deixa marcada la Fór- 

mula com d’aportació reduïda. Al moment de dispensar, 
l’Oficina de Farmàcia haurà d’informar del codi especial 

500.018, que indica que la Fórmula és d’aportació reduïda. 
SIFARE comprovarà aleshores que efectivament aquesta 

Fórmula es va tarifar amb aportació reduïda, i deixarà fer 
la dispensació, indicant a l’Oficina de Farmàcia que el pa- 

cient haurà d’aportar el 10% del preu tarifat, fins al màxim 
establert per Llei. Cas de tractar de dispensar una Fórmula 

com d’aportació reduïda, però no contenir la seva tarifació 
cap principi actiu d’aportació reduïda, SIFARE retornarà el 
corresponent missatge d’error, i no permetrà la dispensa- 

ció com d’aportació reduïda. Òbviament, ja des del 2015, 
no es permet la dispensació de cap dispensació de Fór- 

mula Magistral que no hagi segut prèviament tarifada, sigui 
d’aportació reduïda o no.


Durant el 2016 també s’ha treballat amb CatSalut la pres- 

cripció i dispensació electrònica de Fórmules Magistrals ti- 
pificades, tot i que la seva posada en marxa s’ha endarrerit
69
   67   68   69   70   71