Page 71 - Memòria 2016 - CCFC
P. 71ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
ment). Per tant, donat que el projecte és molt interessant ac
des del punt de vista professional de farmàcia, el CCFC ha m
r
adquirit el compromís, pel 2017, d’analitzar si aquesta línia Fa
de treball és viable dins dels seus Sistemes d’Informació.
s 
gi
e
S’ha començat el disseny de la validació del filtre de subs- l·l
Co
titució per canvi de dosi. Ara per ara, si una Oficina de  
Farmàcia s’equivoca en la substitució d’un medicament, i de
l 
dona al pacient un altre medicament totalment equivalent el
però amb dosi diferent, el servei de recepta electrònica ho ns
accepta, però la dispensació és causa de devolució total o
C
a la corresponent mixta posterior. Amb aquest nou evo- 6 
lutiu, previst pel 2017, quan SIRE (CatSalut) detecti que ’1
ia
està ocorrent aquest cas, s’informarà a l’Oficina de farmà- òr
cia, mostrant el missatge “cal signar per forçar el canvi de m
Me
dosi”, i se li obligarà a signar la dispensació al moment, si 	
l’Oficina de Farmàcia té clar que el canvi de dosi és correc- A
I
te.
OG
L
O
S’ha començat a treballar amb CatSalut el projecte N
d’interoperabilitat nacional de la recepta electrònica, el C
E
qual permetrà que les Oficines de Farmàcia de Catalun- T
ya puguin consultar les prescripcions electròniques dels 

pacients d’altres Comunitats Autònomes, i poder-li’ls fer 
la corresponent dispensació electrònica. La solució tec- 

nològica es fonamenta amb un nou Sistema d’Informació 
del CatSalut, el qual fa d’enllaç entre SIFARE (i, per tant, 

les Oficines de Farmàcia de Catalunya) i els Sistemes 
d’Informació del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad.


L’arquitectura software del Sistema de recepta electrònica 
del CCFC (SIFARE), desenvolupada al 2005, es fonamenta 

en una peça client, l’API de recepta electrònica, integrada 
dins de cada ordinador que vol treballar amb la recepta 

electrònica, i una peça servidora, els serveis web de re- 
cepta electrònica, que comuniquen amb els corresponents 

serveis del Sistema del CatSalut (SIRE). Les dos peces han 
de ser evolucionades tecnològicament, per tal de tenir una 

arquitectura estable i en línia amb les noves tecnologies. 
Durant el 2016 s’ha actualitzat la primera de les peces, 

la client, l’API de recepta electrònica, per tal de fer ser- 
vir unes llibreries internes més actuals. Aquesta evolució 
s’implementarà a les Oficines de Farmàcia al 2017, amb la 

implantació de la nova API 6.0.0. L’altra peça, la part servi- 
dora, s’evolucionarà al 2017 amb la implantació de l’Oracle 

Service Bus, producte que permetrà aquesta evolució, al- 
hora que permetrà la integració dels Sistemes del CCFC 

amb altres Sistemes, com ara l’EMVO del CGCOF.


A nivell de Sistemes i infraestructures, des del 2014 
s’estava treballant amb HP per donar continuïtat al con-
71
   69   70   71   72   73