Page 78 - Memòria 2016 - CCFC
P. 78ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
–	Gestió electrònica de l’alta, baixa, i renovació, ac
d’una Oficina de Farmàcia al PMM. Mitjançant m
r
el Portal de Serveis, aquella Oficina de Farmàcia Fa
que vulgui entrar al PMM, pot omplir el correspo- s 
gi
nent formulari de sol·licitud, adjuntant tota la do- e
cumentació obligatòria, el qual entra a un fluix de l·l
Co
validacions fins arribar al Departament de Salut.  
Anàlogament, les sol·licituds de baixa o de reno- de
l 
vació de les Oficines de Farmàcia que ja estan el
dins del PMM, també es poden fer electrònica- ns
ment a través del Portal de Serveis. Ara per ara, o
C
tots aquests fluixos no són 100% electrònics, i 6 
es continua fent servir el paper. S’espera que al ’1
ia
2017 la gestió sigui totalment electrònica.
òr
m
Me
–	Gestió electrònica de l’assignació dels pacients 	
PMM a les Oficines de Farmàcia. Mitjançant el A
I
Portal de Serveis, les Oficines de Farmàcia del OG
PMM poden donar d’alta les dades dels pacients L
O
assignats a la seva Oficina de Farmàcia, afegir la N
informació de la seva prescripció, i pujar i emma- C
E
gatzemar al propi Portal tots els papers necessa- T
ris per aquesta alta. Aquest pas és necessari per 

fer la gestió electrònica dels pacients a cada Ofi- 
cina de Farmàcia, però només s’ha de fer un cop. 

S’espera que un futur, el Portal de Serveis estigui 
integrat amb els Sistemes d’Informació dels Cen- 

tres Prescriptors, per tal que aquesta alta es pu- 
gui automatitzar, sense incorporació manual de 

les dades per part de les Oficines de Farmàcia.


–	Planificació electrònica de les cites amb els pa- 
cients, per la presa del seu tractament, i segui- 

ment electrònic d’aquestes preses. A partir de 
la informació mensual de la prescripció de cada 

pacient, introduïda per l’Oficina de Farmàcia a 
partir de l’ordre mèdica en paper, el Portal de 

Serveis genera un calendari on l’Oficina de Far- 
màcia pot veure quines seran les seves properes 

visites dels seus pacients. L’Oficina de Farmàcia 
pot modificar aquestes cites, segons els seus 

acords amb els seus pacients i, un cop el pa- 
cient es presenti per prendre la seva medicació, 
l’Oficina de Farmàcia introduirà al Portal totes 

les dades associades a aquesta dispensació. 
L’Oficina de Farmàcia comptarà també amb in- 

formació de tota la medicació que s’està prenent 
el pacient, per tal de detectar possibles interac- 

cions amb la metadona.


– Tancament mensual dels pacients, per tal 
d’enviar de manera automàtica les dades de
78
   76   77   78   79   80