Page 79 - Memòria 2016 - CCFC
P. 79ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
facturació al corresponent Col·legi Oficial de ac
Farmacèutics (l’ordre mèdica en paper s’haurà m
r
de continuar enviant físicament, fins que es tin- Fa
gui prescripció electrònica de metadona, previst s 
gi
pel 2018), i de generar automàticament el full de e
seguiment mensual de cada pacient, amb la in- l·l
Co
formació de prescripció i dispensació, que cal  
enviar físicament al Departament de Salut (pel de
l 
2017 s’espera que aquest full que surt del Portal el
ja no es tingui que enviar, donat que les dades ns
arribaran directament en format electrònic al De- o
C
partament).
6 
S’espera que pels propers anys, es puguin afegir més ’1
ia
serveis professionals al Portal, per tal de fer la seva òr
gestió electrònica de manera única a tota Catalun- m
Me
ya, com ara el Servei Personalitzat de Dispensacions 	
(SPD), la Detecció Precoç de Càncer, Colon i Recte A
I
(DPCCiR) , la prova del SIDA (VIH), o el Programa OG
d’Atenció Farmacèutica a Crònics (PCAF).
L
O
N
Serveis Tecnològics:
C
E
T
A través del Portal de Serveis es pot consultar el ca- 

tàleg de productes oferts pel CCFC, sota la marca 
TicFarma, en quan a serveis de telefonia fixa, mòbil, 

i dades. El Portal també permet que cada Oficina de 
Farmàcia pugui consultar el detall de les trucades fe- 

tes amb els terminals contractats a TicFarma. Pels 
propers anys s’espera que des del propi Portal les 

Oficines de Farmàcia puguin gestionar tots els seus 
serveis, així com de demanar de nou. De moment, 

aquesta tasca s’ha de fer a través del Centre de Ges- 
tió d’Operacions (CGO) de TicFarma.


Suport de nivell 3 a les incidències del Portal de Serveis de 

les Oficines de Farmàcia o dels Col·legis Oficials de Far- 
macèutics, que no puguin ser resoltes pels nivells 1 i 2 del 

CGO
5.4. L’Oficina L’Oficina de Farmàcia lliure de papers:

de Farmàcia
L’objectiu del projecte és convertir a format electrònic els Llibres 

Receptari i de Comptabilitat d’Estupefaents, així com els vals lliure de 
de compra i devolució dels vals d’estupefaents. Tota la gestió 
papers
dels llibres, des de la inclusió dels corresponents apunts (inte- 
grats amb la dispensació de recepta electrònica), fins a la seva 

signatura, es farà mitjançant el PGOF de l’Oficina de Farmàcia, 
mentre que la presentació oficial del llibre a les Administracions 

corresponents, es farà a través del Portal de Serveis. Tot el ser- 
vei, incloent l’emmagatzematge de les dades dels llibres, es
79
   77   78   79   80   81