Page 83 - Memòria 2016 - CCFC
P. 83ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
eSight, com a eina de monitorització de cada punt ac
individual de la nova Xarxa de Vodafone, per detectar m
r
caigudes de les línies principals o backup de les Ofi- Fa
cines de Farmàcia
s 
gi
e
M2M, com a eina de monitorització de la nova xarxa l·l
Co
de backup de Vodafone, per detectar Oficines de Far-  
màcia que estan funcionant per la línia secundària, i de
l 
actuar proactivament amb la possible incidència de la el
línia principal.
ns
o
C
FortiViewer i FortiReport, com a eina bàsica de moni- 6 
torització de totes les comunicacions entre les Ofici- ’1
ia
nes de Farmàcia i Internet, per la nova Xarxa de Voda- òr
fone.
m
Me
	
Oracle Enterprise Manager, com eina bàsica de Moni- A
I
torització de tota la Plataforma de SIFARE: servidors OG
(CPU, memòria, ...), middleware, base de dades, etc. L
O
La visibilitat d’aquesta eina des del CCFC, juntament N
amb les eines de monitorització de la Xarxa, dona una C
E
visió global de totes les Infraestructures del Servei de T
Recepta Electrònica als responsables tecnològics del 

CCFC.


Generació, revisió, i comprovació de les factures als COFs 
pels costos de la XCCFC de les seves Oficines de Farmàcia.


Seguiment amb el CGO i Telefónica dels SLAs (acords 

de nivell de servei) de la XCCFC, i càlcul anual de les de- 
volucions a les Oficines de Farmàcia per l’incompliment 

d’aquests SLAs.
5.7. Facturació 
Facturació Electrònica a càrrec del CatSalut:
Electrònica

L’objectiu d’aquest projecte és la transformació del procés ac- 
tual de facturació a càrrec del CatSalut, en un nou procés més a càrrec del 

òptim, més fiable, més flexible, més ràpid, més econòmic, més CatSalut
segur, centralitzat, i amb línia amb les noves normatives de fac- 

turació electrònica, dotant als COFs d’eines de gestió i explota- 
ció del resultat d’aquest procés, tot integrat dins del nou Portal 
de Serveis.


Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 

tant d’aquest projecte:


Posada en marxa al Portal de Serveis de la funcionalitat 
que permetrà als COFs generar cada mes el fitxer RAF de 

facturació a càrrec del CatSalut, així com els XML de fac- 
turació electrònica.
83
   81   82   83   84   85