Innovació professional en benefici del pacient

Logo Jornada Consell 2016

En quins àmbits podem innovar en benefici del pacient? Què podem fer per millorar la salut juntament a la resta de professionals sanitaris? I en quins camps de la farmàcia ja s’està treballant amb aquest objectiu? Són algunes de les preguntes a les quals va donar resposta la 2ª Jornada ddel Consell d’Estratègia i Accions per a la Farmàcia Comunitaria 2016-2018 que  vam organitzar des del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), el passat 15 de novembre i a la que vau assistir més de 200 farmacèutics.

Quina és l’estratègia i les accions que es duran a terme a la farmàcia catalana els propers 2 anys? Consulta les conclusions de la 2ª JORNADA ( )
Tant si no vas poder assistir com si ho vas fer, però t’agradaria revisar els continguts del que es va parlar, aquí tens disponibles els vídeos de la Jornada. I, per si no pots veure’ls tots, a les notes de premsa (, , ) trobaràs un resum del més destacat del que es va dir.
Vídeo de la inauguració, amb Jordi de Dalmases, President del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i del COF Barcelona, Josep Aiguabella, President COF Lleida, Joaquim Nolla, President COF Tarragona, Rosa Núria Aleixandre, Presidenta COF Girona, i David Elvira, Director del Servei Català de la Salut.
Els farmacèutics, a través dels serveis professionals, volem assolir nous rols en una professió indispensable, Som pioners a l’estat espanyol, coincidim amb els principals moviments de farmàcia de tot el món, i no tindríem aquest model si no fos per tots els farmacèutics que s’impiquen fent possible el caràcter investigador de la farmàcia catalana.
Jordi de Dalmases, president del Consell
S’està apostant per un sistema de salut comunitari “més intersectorial, més transversal, que posi el focus en les actuacions de promoció salut i prevenció de la malaltia, més coordinat entre els professionals sanitaris que estan a la comunitat, entre els quals es troben els farmacèutics”.
David Elvira, director del Servei Català de la Salut
Els serveis d’atenció farmacèutica: on som, on volem ser i què estem fent per aconseguir-ho, amb M. Pilar Gascón, Secretària del Consell, Jesús Aguilar, President del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, i membre del comité executiu de la PGEU, i Josep Aiguabella, President del COFL i Vicepresident del Consell.
La innovació professional és la clau perquè el pacient pugui beneficiar-se de les actuacions farmacèutiques. És fonamental la formació i que el farmacèutic es visualitzi com un agent indispensable per al sistema sanitari de Catalunya.
Pilar Gascón, secretària del Consell
El desenvolupament assistencial de la farmàcia és una tendència mundial i disposem d’un sistema farmacèutic amb importants pilars que poden facilitar la implementació d’aquests serveis: planificació, titularitat, dispensació de tots els medicaments i concertació.
Jesús Aguilar, president del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España
Healthy Living Pharmacies – serveis relacionats amb la salut comunitària, amb Deborah Evans, membre de la English Pharmacy Board of the Royal Pharmaceutical Society, i Pilar Rius, secretària tècnica del Consell.
Al 2009, a una zona molt pobre del sud del país, vam veure que la farmàcia tenia un paper rellevant en la salut comunitària. Va ser llavors quan vam detectar la necessitat de tenir un equip coordinat per subministrar els serveis i de fer alguna cosa per millorar el coneixement dels usuaris de la farmàcia. Així van néixer les Healthy Living Pharmacies, un model que reuneix tots els serveis de la farmàcia comunitària i ofereix una eina de desenvolupament organitzatiu, una visió i objectius comuns i un marca de qualitat que els usuaris poden reconèixer.
Deborah Evans, English Pharmacy Board of the Royal Pharmaceutical Society
Què fa que un servei funcioni? Amb Guillermo Bagaria, farmacèutic comunitari i vocal COFB (Detecció del risc cardiovascular); Felip Burgos, del Centre de diagnòstic respiratori de l’Hospital Clínic ( De Farmaepoc a Inhalfarm); M. José Gaspar, cap del Servei d’Ordenació i Qualitat Farmacèutiques del Departament de Salut (El farmacèutic com a agent de la vigilància epidemiològica. Xarxa Farmàcies sentinelles); F. Xavier Tarradas, farmacèutic comunitari (Projecte d’Atenció Farmacèutica a pacients crònics – PCAF-. Llums i ombres); Paqui Moreno, Presidenta de SEFAC Catalunya (Serveis destinats a l’usuari com a client finalista. Cessació tabàquica i altres), M. Ángeles Pérez de Venalink (SPD. Servei o recurs?. Resultats enquesta utilització SPD), i Rafel Guayta-Escollies, Director de Projectes i Recerca del Consell.
L’entusiasme i la motivació són claus, i hi ha potencialitat per seguir fent crèixer els serveis que ofereixen les farmàcies.
M. José Gaspar, cap del Servei d’Ordenació i Qualitat Farmacèutiques del Departament de Salut
Defensar la importància de l’accés a la història clínica per part del farmacèutic.
Felip Burgos, del Centre de diagnòstic respiratori de l’Hospital Clínic
L’SPD com a servei, més enllà de l’eina
M. Ángeles Pérez, de Venalink
S’ha de posar èmfasi en la necessitat de què els serveis siguin d’utilitat per als pacients, i en què els professionals tinguin una actitud proactiva a l’hora d’oferir-los.
Paqui Moreno, presidenta de SEFAC Catalunya
Va parlar sobre el servei de detecció precoç del risc cardiovascular des de les farmàcies, concertat per primer cop per una entitat asseguradora privada, Mútua General de Catalunya.
Guillermo Bagaria, aleshores vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i actual vicetresorer
Tecnologia: juga al nostre favor? La tecnodependència dels serveis i la importància de les TIC, amb Francesc Pla, anterior vocal del Consell i vicepresident del COFB, i Joan Calduch, Vocal del Consell i Tresorer del COFB.
Durant 10 anys l’e-recepta, una xarxa tecnològica única, ha connectat les farmàcies i facilitat la comunicació amb el CatSalut.
Francesc Pla, anterior vocal del Consell i vicepresident del COFB
Partim d’una estructura idònia, però necessitem aliats per aconseguir la visió de sistema i una xarxa de farmàcies integrada a aquest sistema, una decisió ferma i la implicació col·lectiva en el desenvolupament de la tecnologia a favor de la professió.
Joan Calduch, vocal del Consell i Tresorer del COFB
Qui posa el preu? Conceptes clau en l’oferta i demanda d’un servei, amb Ivan Planas, gerent de compres del CatSalut (Contracte programa vs Concert); Anna Garcia, responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l’AQUAS (Indicadors d’avaluació amb pes específic en la compra); Pere Ibern, del Centre de Recerca en Economia de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (La compensació segons el valor i els resultats de l’activitat professional farmacèutica), i Rosa Núria Aleixandre, Presidenta del COFGi i vocal autonòmic del Consell al Consejo General.
Hi ha dues vies bàsiques per les quals es poden obtenir recursos econòmics per al desenvolupament d’un servei: a través d’un catàleg, amb finançament privat, o bé a través de la cartera de serveis, amb un finançament públic.
Ivan Planas, gerent de compres del CatSalut
Obrim la porta a construir indicadors propis de la farmàcia comunitària per facilitar l’avaluació de resultats i dimensionar el seu valor específic per al sistema de salut.
Anna Garcia, responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l’AQUAS
El model retributiu ideal és aquell que té dos grans pilars: una part fixa,  que inclou allò que es fa, i una part variable, segons el valor dels resultats i en funció dels indicadors.
Pere Ibern, del Centre de Recerca en Economia de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra
Video de conclusions i cloenda amb Joaquim Nolla, President del COFT i tresorer del Consell, i Jordi de Dalmases, President del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i del COF Barcelona.
Desenvolupar nous serveis assistencials contribueix a fer més forta la farmàcia comunitària i a facilitar la seva integració efectiva en el sistema sanitari.
Joaquim Nolla, president del COFT i tresorer del Consell
És molt important que la farmàcia busqui espai i temps per debatre sobre el seu futur.
Jordi de Dalmases, President del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i del COF Barcelona