CONSELL

FUNCIONS DEL CONSELL

Funcions de Consell

Corresponen al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya el desenvolupament de les funcions següents:

Coordinar els Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.
La representació de la professió dins del seu àmbit territorial, sens perjudici de les atribucions pròpies de cada Col·legi.
Elaborar les normes comunes a l’exercici professional, al seu règim disciplinari i al procediment sancionador de conformitat amb la Llei 7/2006, la normativa estatal aplicable a l’exercici de la professió i la normativa estatal i autonòmica en matèria de procediment sancionador.
Recollir i elaborar les normes deontològiques comunes a la professió farmacèutica i vetllar pel seu compliment.
Aprovar, i en el seu cas modificar, els seus propis estatuts, a suggeriment de la Junta de Govern d’algun dels col·legis o a iniciativa del propi Consell, prèvia informació a les juntes govern dels Col·legis que el constitueixen.
Mitjançar en els conflictes que puguin sorgir entre els col·legis professionals o, si escau, resoldre’ls per via arbitral.

Conèixer i resoldre recursos de reposició contra els actes, acords i resolucions del Consell.

Exercir les funcions disciplinàries en relació amb les persones membres dels òrgans de govern dels col·legis de la seva jurisdicció, així com les que puguin deduir-se en aquesta matèria respecte dels i les membres del Consell de Col·legis.

Aprovar el seu propi pressupost, la memòria, els balanços i els comptes anuals.

Fixar la participació equitativa dels Col·legis en el sosteniment del Consell.

Informar sobre totes les normes que proposi el Govern de la Generalitat que afectin les condicions generals de l’exercici de la professió farmacèutica, així com totes aquelles que l’Administració General de l’Estat li vulgui sotmetre, demanant, sempre que els terminis administratius ho permeten, el parer de les juntes de govern dels diferents col·legis.
Intervenir, tal com estigui previst a les normes legals, en els casos d’agrupació, segregació o dissolució del col·legis de farmacèutics de Catalunya.
Col·laborar amb els Col·legis en la interpretació de les normes professionals de caràcter general.
Coordinar la celebració de les convocatòries d’eleccions dels òrgans de govern dels Col·legis i vetllar pel compliment de les condicions exigides per les lleis i els estatuts del propi Consell i de cada Col·legi en la representació i proclamació de candidatures.
Adoptar les mesures necessàries per tal de que els Col·legis compleixin les resolucions del Consell, dictades en matèries de la seva pròpia competència.

Vetllar perquè l’actuació col·legial s’ajusti a les normes que regulen l’exercici de la professió farmacèutica i al principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes per tal que no es produeixi cap tipus de discriminació.

Fomentar, crear i organitzar institucions, serveis i activitats d’interès per a la professió farmacèutica, que tinguin per objecte la promoció professional i cultural, l’especialització, l’assistència social i sanitària, la cooperació mútua, el foment de l’ocupació i tantes com fossin convenients, establint acords o convenis, si fossin necessaris, amb l’Administració o les entitats i institucions que correspongui.
Relacionar-se, en l’exercici de les seves funcions, amb els altres organismes professionals de l’Estat i de les comunitats autònomes, per tot el que sigui d’interès per als Col·legis de Catalunya i en general per a la professió.
Totes les altres que els siguin atribuïdes per la legislació vigent.