CONSELL
QUÈ ÉS I MISSIÓ DEL CONSELL
Què és el Consell?
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), constituït el 12 de febrer de 1985 ide conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006 de 31 de maig, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat que constitueix l’òrgan suprem representatiu de la totalitat dels col·legis de farmacèutics existents a Catalunya, és a dir, els de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Té per objecte la representació de la professió farmacèutica davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, complint les finalitats i exercint totes les funcions que li assignin la legislació vigent i els presents estatuts, i qualsevol de les altres disposicions legals que li siguin d’aplicació.

Per altra banda, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya manté les relacions necessàries amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España , òrgan de representació, coordinació i cooperació de tots els col·legis oficials de farmacèutics i dels consells de col·legis de l’Estat espanyol de les diferents comunitats autònomes.

El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya està constituït per 10 membres: quatre Consellers o Conselleres nats, que seran els Presidents o Presidentes dels Col·legis de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, que tindran la representació de llurs col·legis a tots els efectes i sis Consellers o Conselleres elegits lliurament, tres pel Col·legi de Barcelona i un per cadascun dels de Girona, Lleida i Tarragona.

Els càrrecs directius del Consell són els següents:

  • President
  • Vice- President
  • Secretari
  • Tresorer
  • Vice-secretari
  • Vice-tresorer
A més hi ha 4 consellers/eres amb consideració de vocals.
La nostra missió
La nostra missió és la de contribuir per a que l’actuació professional dels farmacèutics catalans incideixi en la millora de la salut i en la prevenció de la malaltia de la població
Les activitats pròpies del Consell giren bàsicament entorn a la representació dels interessos generals de la professió farmacèutica davant de l’administració autonòmica i això implica que esdevingui l’interlocutor per aquells projectes que abasten al conjunt de Catalunya. En aquest sentit, el Consell és l’encarregat de dur a terme la negociació del Concert d’Atenció farmacèutica amb el CatSalut, així com dels projectes que en deriven i que tenen una dimensió més enllà del propi Concert:

  • el projecte de la recepta electrònica
  • la posada en marxa de la cartera de serveis des de l’oficina de farmàcia
Així mateix, el Consell també té una participació activa en el procés d’elaboració i modificació de les disposicions legals autonòmiques que afecten al col·lectiu i el representa en les diverses comissions o consells assessors en què es demana la seva participació. Per altra banda, cal destacar que des del Consell es marquen i es planifiquen les directrius comunes i es fa una tasca de coordinació entre els quatre Col·legis, mentre que els Col·legis tenen un paper decisiu en l’execució d’aquestes directrius i en la interlocució única amb els seus col·legiats.
De forma general, les activitats a desenvolupar per la representació i la defensa generals de la professió farmacèutica, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional, són les següents:
Col·laborar amb els poders públics en la reglamentació de les condicions generals de l’exercici de la professió farmacèutica en totes les seves modalitats.
Ordenar, dins el marc que estableixen les lleis, i vigilar l’exercici de la professió.
Representar els interessos generals de la professió a Catalunya, especialment en les seves relacions amb les administracions públiques de qualsevol àmbit.
Vetllar perquè l’activitat professional dels farmacèutics s’adeqüi als interessos i al benestar dels ciutadans i, per tant, coadjuvar a la millor resolució dels problemes relacionats amb la salut pública.
Adoptar les mesures necessàries per a facilitar a les persones el coneixement de la informació pública subjecta al règim de transparència.