AVÍS LEGAL CCFC

El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (en endavant, CCFC) és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat que constitueix l’òrgan suprem representatiu de la totalitat de col·legis de farmacèutics existents a Catalunya i que hi estan integrats, és a dir, els de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. El CCFC té per objecte la representació de la professió davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració Central de l’Estat, complint les finalitats i exercint totes les funcions que li assignin la legislació vigent i els seus estatuts, i qualsevol altres disposicions legals que li siguin d’aplicació. 

Els seus estatuts, adaptats a la legislació vigent, han estat declarats adequats a la legalitat vigent mitjançant la Resolució JUS/2375/2021, de 21 de juliol, del Director General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Publicats al DOGC núm. 8470, de 2 d’agost de 2021. Inscripció F-1-15.

Titular: El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC)
Domicili social: Carrer Girona, 64-66 de Barcelona (08009)
NIF: Q5855013H
Telèfon de contacte: 932479203
correu electrònicconsell@ccfc.cat
Delegat de Protecció de Dades (DPD)dpd@ccfc.cat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El CCFC és titular o, en el seu cas, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, el propi Lloc Web, textos, gràfics, fotografies, il·lustracions, imatges, logotips, marques, arxius de software, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, programa d’ordinador  per a la seva creació i el seu funcionament, i està totalment prohibida la reproducció total i/o parcial, la comunicació pública i l’emmagatzematge  d’aquesta pàgina i de qualsevol altre material i/o element que la integri protegit per la Llei de propietat intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ del CCFC.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i/o utilització del Lloc Web per part d’un usuari impliquen una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels esmentats drets per part del CCFC. 

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, excepte que s’obtingui l’autorització prèvia, expressa i per escrit del CCFC o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

ACCÉS DELS USUARIS

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei de conformitat amb la Llei, les condicions generals que conté aquest avís legal, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En conseqüència, l’usuari s’obliga a abstenir-se de fer un ús  mitjançant el qual es lesionin els drets i els interessos del CCFC i de tercers i es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui causar.

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb finalitats il·legals o no autoritzades.  

ENLLAÇOS

En el cas que en el Lloc Web es mostrin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., el CCFC informa que aquests estaran directament gestionats per tercers. El CCFC no té facultat ni mitjans humans o tècnics per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web a les que es puguin establir enllaços del Lloc Web.

En conseqüència, el CCFC no assumirà cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al lloc web o pàgina web a la que es pogués establir un enllaç del Lloc Web. En concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxiu, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.  

En qualsevol cas, l’establiment de qualsevol tipus d’enllaç del Lloc Web a una altra pàgina web aliena no implicarà que existeix algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre el CCFC i el responsable de dita pàgina web aliena. 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

El CCFC adverteix que els continguts d’aquest Lloc Web són de caràcter informatiu i declina tota responsabilitat sobre la informació que s’ofereixi mitjançant la reproducció de documents elaborats per altres administracions públiques, notícies de premsa i serveis que proporcionin companyies alienes al CCFC.

Tampoc es pot fer responsable de les versions electròniques dels documents publicats en diaris oficials, quan es carreguin directament, de les notícies aparegudes en diaris i revistes d’informació, ni dels continguts dels links d’interès.

Així mateix, el CCFC no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errors en dits continguts; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’hi adopten; (v) la falta d’utilitat o rendiments dels continguts del Lloc Web; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a sí mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, regles, normes i instruccions que el CCFC estableix en el Lloc Web o a través dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

El CCFC es reserva el dret de modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del Lloc Web.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el CCFC és el responsable del tractament de les dades personals que es poguessin recaptar directament de les persones usuàries del servei.

– Responsable del tractament: CONSELL DE COL·LEGIS DE FARMACÈUTICS DE CATALUNYA

Domicili social: Carrer Girona, 64-66 de Barcelona (08009)

NIF: Q5855013H

Telèfon de contacte: 932479203  

correu electrònic: consell@ccfc.cat

Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@ccfc.cat

– Finalitat del tractament: Les finalitats pròpies del funcionament de l’accés al Lloc Web i per a aquelles altres funcions que permetin millorar la prestació del servei i comunicar incidències.

– Conservació de la informació: Les dades que es poguessin recaptar es conservaran el temps necessari per donar el servei.  

No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d’activitat d’usuari a través de la web.

– Legitimació: El CCFC com a corporació de dret públic d’acord amb la Llei, els seus Estatuts, la normativa sobre transparència, i el consentiment de l’usuari en accedir a la pàgina i acceptar els criteris de navegació.

– Destinataris: no hi ha prevista cap cessió de dades ni transferències internacionals de les dades.

– Exercici de drets: L’usuari té dret a l’accés, la rectificació, la cancel·lació, la supressió, i portabilitat, així com la limitació i l’oposició, al tractament de les seves dades, a retirar el consentiment prestat amb una comunicació escrita dirigida al CCFC, carrer Girona número 64, 08009 Barcelona o per correu electrònic a l’adreça dpd@ccfc.cat, i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Actualment no es recapta cap dada personal.

GENERALS

El CCFC podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en que apareix aquest Avís Legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

La vigència temporal del present Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat total o parcialment, moment en el que passarà a tenir vigència l’Avís Legal modificat. 

En el cas que qualsevol disposició del present Avís Legal fos considerada nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les restants disposicions del present Avís Legal. 

El no exercici o execució per part del CCFC de qualsevol dret o disposició contingut en el present Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva part. 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquests termes i Condicions es regiran per la legislació espanyola. Excepte disposició legal en contrari, seran competents per dirimir qualsevol diferència entre les parts, els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

COOKIES

El CCFC no utilitza cookies per a recaptar informació de les persones usuàries, ni registra les adreces IP d’accés. Únicament serien utilitzades cookies de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permetin la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ell poguessin existir), en cas que es requerís accés al web amb autenticació d’usuari.