PROFESSIONALS
Recepta Electrònica
Què és la Recepta Electrònica?

El projecte de recepta electrònica estableix un sistema integrat de processos de prescripció, dispensació, facturació i utilització de medicaments, basats en les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que possibilita disposar d’informació en temps real de la prestació farmacèutica amb l’objectiu de millorar l’atenció al ciutadà.

Les principals línies de millora que aporta la recepta electrònica són:

  1. Millora de la qualitat assistencial: aporta informació al pacient respecte el seu pla de medicació, afavoreix la coordinació dels processos de prescripció – dispensació amb la corresponent reducció d’errors potencials
  2. Millora de l’accessibilitat del pacient: es disminueixen el nombre de visites als centres sanitaris per renovació de receptes, facilita l’accés a la prestació farmacèutica a col·lectius de pacients crònics d’especial seguiment i/o problemes d’accés al centre de salut
  3. Millora de la seguretat en l’ús dels medicaments: facilita el seguiment farmacoterapèutic i la detecció de possibles incompatibilitats, interaccions i actuacions sobre alertes farmacològiques
  4. Millora de la qualitat de la informació: afavoreix la interrelació i comunicació entre prescriptors i dispensadors amb el corresponent benefici assistencial, afavoreix el seguiment i control dels processos de prescripció i dispensació així com possibles incidències i es disposa de forma integrada de la informació qualitativa i quantitativa i en temps real sobre l’ús dels medicaments
  5. Millora de la sostenibilitat de la prestació: afavoreix el consum racional dels medicaments, facilita eines cost efectives per a la decisió de la selecció i l’ús dels medicaments, optimitza la dispensació (adequació dosis, mides d’envasos, etc.) i s’afavoreix la reducció d’estocs de medicació en els domicilis particulars

Quin és el paper del CCFC?

Des del 2005, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya ha liderat, juntament amb el CatSalut, el Servei de Recepta Electrònica a Catalunya. Dins de tot l’àmbit del projecte, el CCFC és responsable, i ha gestionat i supervisat, els següents elements:

1. XCCFC – XARXA DE COMUNICACIONS FARMACÈUTICA DE CATALUNYA
Al 2005 es va començar a crear la connexió de les 3.200 farmàcies de Catalunya, mitjançant una Xarxa Privada Virtual, amb encriptació, i adreçament privat, que donés el servei de connectivitat, i la seguretat, exigits per la Recepta Electrònica, i permetés, en un futur, dotar de més serveis professionals i empresarials a les farmàcies de Catalunya. La XCCFC va ser la primera xarxa d’Oficines de Farmàcia a nivell nacional, i encara avui és un referent. A dia d’avui, aquesta Xarxa ha assolit la seva maduresa, amb uns temps mitjos de resolució d’incidències de connectivitat a les Oficines de Farmàcia de 3 hores, i ja s’han començat a oferir serveis addicionals a la recepta electrònica a les Oficines de Farmàcia, a través de la marca TicFarma.
2.SIFARE – SISTEMA D’INFORMACIÓ FARMACÈUTICA DE RECEPTA ELECTRÒNICA

Un cop connectades les 3.200 OFs entre sí, i amb la Xarxa de Comunicacions de la Generalitat de Catalunya (XCAT), es va posar en marxa la plataforma (SIFARE) que permetria la dispensació electrònica de les receptes, i el seu registrament per la posterior facturació. Aquesta plataforma ha anat evolucionant en el temps, conforme el nombre de dispensacions creixia, o entraven en joc noves regles de dispensació, com ara la taxa de l’euro per recepta o el copagament (RDL16/2012) al 2012, fins a arribar a la plataforma actual, capaç d’assolir fins a 200 transaccions per segon (sent la càrrega actual del servei de 80 transaccions per segons durant els pics de màxima activitat, entre les 11:00 i les 13:00 de cada dia).

3.PGOF – PROGRAMES DE GESTIÓ D’OF

Al 2005, el CCFC va establir un procés d’homologació dels diferents programes informàtics (o PGOF) amb els que treballaven les OFs, per tal de garantir que aquests programes complien els requeriments tecnològics, funcionals, i de seguretat, que exigia la nova recepta electrònica. El CCFC va aconseguir la primera taula de treball, a nivell nacional, amb totes les empreses responsables d’aquest tipus de programes. Aquest model de relació, que avui en dia encara continua, i cada cop és més fort, es va fer servir a totes les implantacions posteriors de recepta electrònica a la resta de Comunitats Autònomes.

4.CGO – CENTRE DE GESTIÓ D’OPERACIONS

Al 2009, amb l’inici del desplegament per tot el territori de la recepta electrònica, el CCFC va posar en marxa el Centre de Gestió d’Operacions (CGO). El CGO és el punt d’entrada per les incidències i dubtes del servei de recepta electrònica, així com per les sol·licituds d’alta, baixa, o modificació dels serveis de TicFarma. Al marge d’aquests serveis reactius, des del CGO es monitoritza proactivament tota la Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya (XCCFC). En cas d’incidència a la XCCFC, o a la connectivitat d’alguna de les seves 3.200 Oficines de Farmàcia, des del CGO es fan les gestions oportunes per tal de garantir els acords de nivell de servei contractats. Avui en dia el CGO és el pilar bàsic del model de suport de la recepta electrònica, rebent una mitja de 70 trucades diàries.

5.PORTAL DE SERVEIS

El 2015 va ser l’any del naixement del Portal de Serveis que pretenia ser el nucli central de tots els serveis al voltant de les farmàcies. Actualment, es pot fer tota la gestió de les RE (descarrega dels fulls dels cupons precinta, gest….) així com la gestió complerta del Programa de Manteniment de Metadona .