INSTITUCIONAL

COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS

Principalment les col·laboracions institucionals es realitzen a través de la representació en diferents comitès assessors, comissions i grups de treball del Departament de Salut i/o del Servei Català de la Salut.

Actualment, el CCFC es troba representant les següents Comissions i Consells Assessors de l’Administració:

Comissions CCFC-CatSalut emmarcades en el Concert d’Atenció Farmacèutica de Catalunya.

 • Comissió d’Atenció Farmacèutica de Catalunya 

Representants:
Jordi Casas
Rosa Núria Aleixandre
Maria Enrique-Tarancón
Toni Veciana

 • Comissió de Prestacions Farmacèutiques de Catalunya 

Representants:
Núria Bosch
Anna Jubero
Maria Enrique- Tarancón
Toni Veciana
Pilar Rius
Jordi Casas

 • Comissió de seguiment de la cartera de serveis 

Representants:
Jordi Casas
Maria Enrique-Tarancón
Pilar Rius

 • Comissió Tècnica Assessora de Formulació Magistral (CTAFM) 

Representants:
Maria Perelló
Guillermo Bagaria
Alba Rodríguez
Pilar Rius 

 • Grup operatiu seguiment Programa Educació Sanitària sobre el Bon ús dels Medicaments (PESBUM) 

Representants:
Maria Estrada
Marta Ollé
Laura Albert
Montse Celis
Rocío Mesa
Maria Perelló 
Clàudia Marin
Pilar Rius

Comissions CCFC-Departament de Salut

 • Comissió de Farmacovigilància 

Està formada pel Departament de Salut, la Fundació Institut Català de Farmacologia i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya. Fa el seguiment de les notificacions espontànies de sospites de reaccions adverses de medicaments fetes en l’àmbit extrahospitalari i planteja estratègies per promocionar el programa de notificacions (targeta groga).

Representants:
Maria Perelló
Lorena Rivera  
Guillermo Bagaria
Núria Bou
Jaumina Casanovas
Gemma Galofré
Pilar Rius

 • Comitè de redacció del butlletí de Farmacovigilància 

El Butlletí que té com a objectiu difondre i estendre informació sobre les reaccions adverses a medicaments més rellevants entre els professionals sanitaris.

Representants:
Maria Perelló

 • Comitè de redacció del butlletí d’errors de medicació 

El Butlletí que té com a objectiu posar en coneixement i difondre als professionals sanitaris informació sobre la prevenció d’errors de medicació.

Representants:
Guillermo Bagaria

 • Comitè de Bioètica de Catalunya 

El Comitè de Bioètica de Catalunya és un òrgan assessor en matèria de bioètica i fòrum de referència en el debat bioètic del Govern i de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com de la comunitat científica.

Representants:
Palmira Jolonch

 • Consell assessor sobre tabaquisme de Catalunya

El Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya és l’òrgan consultiu del Departament de Salut que té per finalitat assessorar i promoure accions de lluita contra el tabaquisme a Catalunya.

Representants:
Toni Veciana

 • Consell assessor de l’institut de recerca i tecnologia agroalimentària (IRTA)

El Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya és l’òrgan consultiu del Departament de Salut que té per finalitat assessorar i promoure accions de lluita contra el tabaquisme a Catalunya.

Representants:
Toni Veciana

 •  Comissió de seguiment del Programa de Manteniment de Metadona

Fa el seguiment de la marxa del Programa i valora i emet l’informe pertinent per autoritzar les oficines de farmàcia per elaborar i dispensar els tractaments del programa de manteniment amb metadona, i per autoritzar els centres sanitaris per dur a terme tractaments de manteniment amb agonistes opiacis.

Representants:
Pilar Rius 
Guillermo Bagaria

 •  Consell Tècnic de Farmàcia del CCFCPS 

El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) es va crear l’any 2006 com a òrgan adscrit al Departament de Salut.
La seva finalitat és la regulació de la formació continuada de les professions sanitàries establint mecanismes que garanteixin la coordinació i l’homogeneïtat de les estructures d’acreditació i la gestió de les institucions de formació continuada a Catalunya, així com els programes i les activitats de les diferents professions sanitàries.

Representants:
Aina Surroca 
Marta Genís 
Dolors Andreu
Maria Perelló 

 • Comissió assessora del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte (PDPCCiR)

El Consell Assessor del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (CA-PDPCCR), té la finalitat d’assessorar de manera continuada la Comissió Assessora de Cribratge de Càncer (CACC) del Pla director d’oncologia. Això suposa, per exemple, revisar i establir el protocol de seguiment d’adenomes o els criteris a partir dels quals s’accedeix a fer una colonoscòpia, entre d’altres aspectes del Programa.

Representants:
Pilar Rius

 • Comissió assessora en teràpies complementàries en el marc del tractament del càncer i altres malalties greus

Estructura assessora de caràcter permanent creada amb l’objectiu de garantir la protecció dels pacients i dels professionals sanitaris, constituïda per professionals representants de diferents òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb competències en la matèria i de diferents col·legis professionals sanitaris al territori, que aglutini el coneixement científic i l’experiència en aquest camp i que pugui coadjuvar l’Administració sanitària catalana en la presa de decisions en matèria de teràpies complementàries, no consensuades científicament, en el marc del tractament del càncer i d’altres malalties greus, i específicament en l’avaluació de l’impacte d’activitats divulgatives d’aquestes teràpies, cada cop més freqüents i amb una major diversitat de formats. 

Representants:
Josep Allué
Cristina Guzman

 • Comissió de seguiment d’AIUs conjuntament amb CatSalut

Representants:
Nuria Bosch
Maria Enrique- Tarancón
Pilar Rius

Comissions amb altres entitats/institucions

 • Comissió mixta de pràctiques tutelades Universitat de Barcelona (UB)

Representants:
Maria Enrique- Tarancón
Marta Genís
Llorenç Lladonosa
Marta Martí

 • Comissió mixta de pràctiques tutelades Blanquerna. Universitat Ramon Llull (URLL) 

Representants:
Maria Enrique- Tarancón
Marta Martí

 • Patronat Fundació Pharmaceutical Care 

Representants:
Josep Brunsó

 • Patronat Fundació Galatea 

Representants:
Sílvia Pallars

 • Patronat Fundació l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (L’Acadèmia) 

Representants:
Maria Enrique- Tarancón

 • Patronat Fundació Concòrdia Farmacèutica 

Representants:
Xavier Robusté

 • Junta Directiva del Cercle de Salut 

Representants:
Núria Bosch

 • Comissió Assessora del Cercle de Salut 

Representant:
Jordi Casas